Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2016, 66228VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gemeente Tiel - Aanleg fietsverbinding tussen Bredesteeg en Prinsenhof

Logo Tiel

 

VERKEERSBESLUIT

FIETSVERBINDING BREDESTEEG - PRINSENHOF

Nr. VB2016013

Gelet op

Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;

Het besluit van 7 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Aanleiding voor het verkeersbesluit

Te behoeve van de doorontwikkeling van bedrijventerrein Medel zal binnenkort de Bredesteeg tussen de Medelsestraat en de Broekdijksestraat (gedeeltelijk) aan de openbaarheid worden onttrokken. Hierdoor moeten (brom)fietsers om van en naar Bedrijvenpark Medel of Tiel te rijden behoorlijk omrijden. Om deze omrijafstand te voorkomen wil Bedrijvenpark Medel een tijdelijk (brom)fietspad aanleggen in halfverharding tussen de Bredestreeg en de Prinsenhof. Bij de aanleg van dit pad, wordt een voorrangsregeling ingesteld en worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen om de uitrijsnelheid van (brom)fietsers te beperken.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en hun passagiers is het gewenst om tot dit verkeersbesluit te komen.

Type wegen

De Prinsenhof bevindt zich binnen de bebouwde kom. De Bredesteeg bevindt zich buiten de bebouwde kom. De wegen zijn in eigendom van de gemeente Tiel en onder beheer van bedrijventerrein Medel. De Prinsenhof heeft een snelheidsregime van 50 km/u en de Bredesteeg heeft een snelheidsregime van 80 km/u.

Het verkeersbesluit wordt genomen overwegende:

 

 • 1.

  ·Dat de Bredesteeg tussen de Medelsestraat en de Broekdijksestraat (gedeeltelijk) aan de openbaarheid worden onttrokken.

 • 2.

  ·Het onwenselijk is dat (brom)fietsers vanaf de Bredesteeg van en naar Medel of Tiel hierdoor een omrijafstand krijgen van maximaal 1500 meter.

 • 3.

  ·De aansluiting op de Prinsenhof en Bredesteeg veilig moet worden vormgegeven middels een voorrangsregeling.

 • 4.

  ·Het onwenselijk is dat (brom)fietsers met hoge snelheid het (brom)fietspad oprijden en voor hun eigen veiligheid hier maatregelen voor genomen worden.

 • 5.

  ·Op de doorgaande wegen Prinsenhof en Bredesteeg gewaarschuwd moet worden voor de nieuwe (brom)fietsverbinding.

   

Advies van de hulpdiensten

In het hulpdienstenoverleg van dinsdag 15 november 2016 is het concept verkeersbesluit besproken. Er zijn geen opmerkingen over het verkeersbesluit.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft tevens overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Op 30 november 2016 heeft hij onderstaand schriftelijk advies gegeven op het voorgenomen maatregelen in het concept verkeersbesluit:

 

Omdat het verplichte (brom)fietspad (bord model G12a bijlage I RVV90) in twee richtingen wordt

bereden, dient onder de borden G12a het onderbord OB505 (pijlen in twee richtingen) te worden

aangebracht teneinde gebruikers te attenderen op mogelijke tegenliggers.

 

Volgens de tekening is aan één zijde van het (brom)fietspad, bij de aansluiting op de rijbaan,

voorzien in het plaatsen van een lichtmast.

In verband met de veiligheid is het gewenst dat bij beide ‘fietssluisjes’ de schrikhekplanken in

het donker worden aangeschenen door een lichtmast, met name vanaf de zijde van het

(brom)fietspad.

 

Indien aan voorgaande wordt voldaan, daarbij de omschrijving en motivatie van het bijgevoegde concept verkeersbesluit in ogenschouw nemende, zijn er voor de politie geen bezwaren in verband met de juridische handhaafbaarheid.

 

Onder deze voorwaarden gaat de politie akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

  

Besluit:

 • 1.

  Het aanwijzen van een (brom)fietspad tussen De Prinsenhof en de Bredesteeg door middel van plaatsing van de borden G12a (inclusief onderbord OB505) en G12b conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 2.

  Het instellen van een voorrangsregeling bij de aansluiting van het nieuwe (brom)fietspad op De Prinsenhof door plaatsing van bord B6 en aanbrengen van voorrangsmarkering in de vorm van haaientanden conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hierbij heeft De Prinsenhof voorrang op het (brom)fietspad.

 • 3.

  Het instellen van een voorrangsregeling bij de aansluiting van het nieuwe (brom)fietspad op de Bredesteeg door plaatsing van bord B6 en aanbrengen van voorrangsmarkering in de vorm van haaientanden conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hierbij heeft de Bredesteeg voorrang op het (brom)fietspad.

 • 4.

  Het waarschuwen van weggebruikers op De Prinsenhof en Bredesteeg voor de aansluiting van het nieuwe (brom)fietspad door middel van plaatsing van de borden J24 conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 5.

  Het aangeven van een nieuw ontstane bebouwde kom grens ter hoogte van de aansluiting van het nieuwe (brom)fietspad bij de Bredesteeg door middel van plaatsing van de borden H1 en H2 conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 6.

  Het aanbrengen van twee fietssluisjes op het (brom)fietspad) ter hoogte van de aansluitingen op De Prinsenhof en Bredesteeg met borden (schrikhekplanken) BB15 en/of BB16 dubbelzijdig conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en door middel van openbare verlichting goed aanlichten van deze fietssluisjes vanuit beide zijden.

 • 7.

  ·Alle maatregelen conform bijgevoegde gewaarmerkte plattegrondtekening met nummer 7516-05.

  

Tiel, 30 november 2016

burgemeester en wethouders,

namens hen,

S. Kerseboom

teammanager Werkvoorbereiding en Uitvoering

  

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • 1.

  uw naam en adres (inclusief postcode);

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 4.

  het kenmerk van het besluit

 

Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten.

 

Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden.

 

Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis. U betaalt € 150,-- als u particulier bent. In andere gevallen (bijvoorbeeld voor een stichting) bedragen de kosten € 297,--.

 

Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.