Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtStaatscourant 2016, 66013VerkeersbesluitenVerkeersbesluit WO-2016-007 Instellen éénrichtingsverkeer op de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan te Ossendrecht

Logo Woensdrecht

Eigen Kenmerk:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Gelet op:

1. Het bepaalde in het lid in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

2. Het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 (RVV 1990);

3. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

4. Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het afdelingshoofd Beleid & Planvorming bij collegebesluit van 24 juni 2014.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat dit verkeersbesluit betrekking heeft op de OLV Ter Duinenlaan tussen de kruising met de Putseweg en de OLV ter Duinenlaan;

- dat dit gedeelte van de OLV Ter Duinenlaan gelegen is buiten de bebouwde kom van de kern Ossendrecht waar een snelheidsregime van 60km/u geldt;

- dat dit gedeelte van de OLV Ter Duinenlaan functioneert als toegangsweg naar het ZuidWestHoek College en de Volksabdij;

- dat er langs de Putseweg, nabij de kruising met de OLV Ter Duinenlaan, aan beide zijden van de Putseweg een bushalte aanwezig is waar veel schoolgaande kinderen gebruik van maken;

- dat dit gedeelte van de OLV Ter Duinenlaan als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen rondom de toegangsweg drukker zal worden;

- dat er in de gemeenteraad d.d. 02-04-2015 een motie is aangenomen ter verbetering van de veiligheid van de toegangsweg richting het ZuidWestHoek college;

- dat dit gedeelte van de OLV Ter Duinenlaan momenteel in eigendom en beheer is van de Volksabdij;

- dat het beheer en onderhoud zal worden overgenomen door de gemeente Woensdrecht;

- dat in overleg met het Zuid West Hoek college en de Volksabdij is besloten tot het instellen van 1-richtingsverkeer op de OLV Ter Duinenlaan, richting de Putseweg/N289;

- dat er langs de OLV Ter Duinenlaan tussen de aansluiting met de Putseweg/N289 en het ZuidWestHoek college een verplicht fietspad en voetpad wordt gerealiseerd;

- dat het verplichte, in twee richtingen te berijden fietspad en voetpad wordt aangegeven door middel van verkeersbord Gll met als onderbord OB0406 en G07;

- dat op de rijbaan voor het autoverkeer snelheidsremmende drempels worden aangelegd;

- dat de 1-richtingsweg wordt aangegeven door middel van verkeersbord C02, C03, C04 met als onderbord OB54f;

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gevoerd met de operationeel specialist van het district De Markiezaten, eenheid Zeeland-West-Brabant.

 

BESLUITEN

- om op de OLV Ter Duinenlaan tussen de kruising met de Putseweg en de OLV Ter Duinenlaan éénrichtingsverkeer in te stellen door middel van het plaatsen van de borden C02, C03 en C04 met onderbord OB54f (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) omschreven in bijlage 1 bij het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tekening;

- dat het verplichte, in twee richtingen te berijden fietspad, wordt aangegeven met de bebording G11 in combinatie met onderbord OB0406 en het voetpad met G07, omschreven in bijlage 1 bij het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tekening;

- om dit besluit bij de eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in de Woensdrechtse Bode.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

Namens deze,

Dhr. P. Adriaensen

Afelingshoofd Beleid en Planvorming