Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaStaatscourant 2016, 65919Overige mededelingen aan het wegverkeerCollegebesluit tot aanwijzing bebouwde kom Westergouwe  

Logo Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 10 november 2016;

gelet op artikel 20 a van de Wegenverkeerswet, en het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 25 juni 2008, waarin de bevoegdheid voor het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom naar het college van burgemeester en wethouders is overgedragen;

 

besluit tot:

 

1.Het aanwijzen van het gedeelte van de wijk Westergouwe, zoals aangeduid op bijgaande tekening, als bebouwde kom op grond van artikel 20 a van de Wegenverkeerswet.

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2016,

 

burgemeester en wethouders van Gouda,

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

dr. E.M. Branderhorst dr. M. Schoenmaker

 

Publicatie

 

Dit besluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 7 december 2016. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post.

Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen.

Nadere inlichtingen over dit besluit kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0182- 588 288.

Uit de praktijk blijkt dat veel met een telefoontje kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig.

Meteen een brief sturen om bezwaar te maken mag natuurlijk ook. Als belanghebbende kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes wekenna de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Gouda.

Het indienen van een bezwaarschrift is overigens geen uitstel van de werking van dit besluit.

In het bezwaarschrift zet u de datum, uw naam en adres en omschrijft u het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. Zet onder het bezwaarschrift uw handtekening.

Verder verzoeken wij u een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres wij u kunnen bereiken.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat wij uitvoering geven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.