Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2016, 65357Ruimtelijke plannenGecoördineerde besluiten vaststelling bestemmingsplan “Landgoed De Reehorst” met bijbehorende omgevingsvergunning, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Logo Utrechtse Heuvelrug

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat onderstaande gecoördineerde besluiten zijn genomen en vanaf vrijdag 2 december 2016 tot en met donderdag 12 januari 2017 voor een ieder tijdens de openingsuren ter inzage liggen in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de openbare bibliotheek van Driebergen-Rijsenburg:

 • -

  het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Landgoed De Reehorst”, het vaststellingbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken;

 • -

  het gewijzigde besluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een kantoorgebouw, het plaatsen van zonnecollectoren en verlichting, het vellen van 14 houtopstanden en het uitvoeren van werken en werkzaamheden zijnde het aanleggen van verharding, het plaatsen van verlichting, het verlagen en ophogen van gronden, het aanbrengen van landschapselementen, het vellen en planten van houtopstanden en het aanleggen van een warmte-koude opslag op het adres Hoofdstraat 8 te Driebergen-Rijsenburg en de daarop betrekking hebbende stukken (dossiernummer HZ_WABO-16-0440).

De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken zijn binnen de genoemde termijn ook digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage. Het bestemmingsplan “Landgoed De Reehorst” is tevens direct te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DBGldgdereehorst-va01).

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Landgoed De Reehorst” heeft betrekking op de herontwikkeling van het landgoed, bestaande uit de realisatie van een nieuw kantoorgebouw ten behoeve van de Triodos Bank Nederland, een parkeervoorziening met zonnecollectoren, de aanleg van een ontsluitingsweg en paden en werkzaamheden ter verbetering van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het plangebied wordt globaal begrensd door het stationsplein van station Driebergen-Zeist in het noorden, de Hoofdstraat in het oosten, Hoofdstraat 26 en de A12 in het zuiden en de Odijkerweg in het westen.

De raad heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan “Landgoed De Reehorst” gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Nota van zienswijzen (bijlage 18 bij de toelichting van het bestemmingsplan). De raad heeft hierbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst is verzekerd.

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 28 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-16-0440) verleend.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft hiervoor op 10 maart 2016 een coördinatiebesluit genomen. De kennisgeving van dit raadsbesluit heeft op 17 maart 2016 plaatsgevonden. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid en worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Beroep

Met ingang van 3 december 2016 tot en met 13 januari 2017 kan beroep worden ingesteld door:

 • a.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan respectievelijk het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar heeft gemaakt;

 • b.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan respectievelijk het ontwerpbesluit omgevingsvergunning;

 • a.

  een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan of de verlening van de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl

Een beroepschrift kan betrekking hebben op één van de of beide besluiten. Geef in uw beroepschrift aan op welk(e) besluit(en) het betrekking heeft.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Om die reden moeten de beroepsgronden direct in het beroepschrift worden opgenomen, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.