Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2016, 65295Ruimtelijke plannen[Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein, Broekweg Noord’]

Logo Wijk bij Duurstede

[De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 22 november 2016 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Broekweg Noord’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein, Broekweg Noord’ omvat een gebied, dat ten noorden ligt van -en grenzend aan- bedrijventerrein Broekweg, tussen de te verlengen Weegmaat en Vogelpoelweg. Het plangebied omvat ca. 2,6 ha bedrijventerrein, voor vestiging van bedrijven tot maximaal bedrijfscategorie 3.2 uit bijlage 1: “Staat van bedrijfsactiviteiten”. Daarnaast voorziet het plan in de aanleg van wegen en infrastructuur, groenvoorzieningen en de aanleg en het dempen van watergangen.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is reeds voorzien in de ‘Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020’, door de gemeenteraad vastgesteld op 2 februari 2010. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 1 december 2016 gedurende zes weken in te zien via:

http://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/bestemmingsplannen/vastgestelde-bestemmingsplannen\

of

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0352.bgbbroekwegnoord-bva1

Beroep

Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

]

[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]