Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 november 2017, nr. 2017-2016-0000747704, houdende aanpassing van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet overige BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12 vervalt in het tweede lid, onderdeel f, de zinsnede ‘en ook subsidie wordt aangevraagd voor een energieprestatiegarantie of de aanvraag subsidie voor een zeer energiezuinig pakket betreft’.

B

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘3.’ geplaatst.

2. Er worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1. De totale subsidie bedraagt voor een eigenaar-bewoner op grond van artikel 7, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 20.000.

  • 2. De gemiddelde subsidie voor een vereniging per koopwoning op grond van artikel 11, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 20.000.

3. In het derde lid <nieuw> wordt ‘artikel 11’ vervangen door: artikel 11, eerste lid,.

ARTIKEL II

Artikel 17, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is niet van toepassing op subsidies waarvoor de aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

Op grond van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kan aan verenigingen van eigenaren (VvE’s) en individuele eigenaren-bewoners subsidie worden verstrekt voor de realisatie van energiebesparende maatregelen aan hun gebouw of woning. Deze subsidieregeling heeft in eerste instantie een looptijd tot 1 maart 2017. In de toelichting op de regeling was reeds aangekondigd dat de regeling zal worden verlengd als zij naar behoren werkt.

Voor VvE’s geldt voor de maatregelensubsidie ingevolge artikel 17 van de SEEH een maximumbedrag voor de totale subsidie van 2,5 miljoen euro. De onderhavige regeling strekt ertoe om, vooruitlopend op de verlenging van de SEEH, ook een maximum te stellen dat een eigenaar-bewoner aan subsidie kan ontvangen. Hierdoor wordt voorkomen dat relatief grote bedragen gaan naar woningeigenaren die een bijzonder grote woning intensief aanpakken. Het maximumbedrag is gesteld op € 20.000. Hetzelfde maximum wordt gesteld per koopwoning in een VvE. Omdat subsidie aan een VvE per gebouw wordt verstrekt, betreft dit een gemiddeld bedrag per koopwoning. Hiertoe zijn twee nieuwe leden aan artikel 17 toegevoegd.

In artikel 12, tweede lid, van de SEEH is bepaald welke gegevens en bescheiden een subsidieaanvraag van een VvE moet bevatten. Als een VvE ook subsidie aanvraagt voor een energieprestatiegarantie of voor een zeer energiezuinig pakket, moet ingevolge onderdeel f van die bepaling een opgave worden gedaan van het aantal koopwoningen in de VvE. Om het gemiddeld per koopwoning gevraagde subsidiebedrag te kunnen berekenen, is het aantal koopwoningen voortaan echter altijd relevant (dus ook als er geen energieprestatiegarantie of een zeer energiezuinig pakket wordt aangevraagd). In verband hiermee is artikel 12, tweede lid, onderdeel f, van de SEEH aangepast (artikel I, onderdeel A).

De nieuwe maximumbedragen gelden niet voor subsidies waarvoor reeds voor de inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag is ingediend. Dit is geregeld in artikel II.

Om te voorkomen dat op de valreep nog aanvragen voor meer dan 20.000 euro worden ingediend, treedt deze regeling na publicatie onverwijld in werking. Hiermee is afgeweken van het systeem van vaste verandermomenten.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven