Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2016, 64573Ruimtelijke plannenRectificatie bekendmaking gewijzigde vaststellingbestemmingsplan“Buitengebied, Veegplan 2”

Logo Sint Anthonis

Rectificatie bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2’

Op 21 november 2016 is de bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2’ gepubliceerd. Vanwege een omissie in de planstatus bij de publicatie van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt de bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan opnieuw gepubliceerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan wordt bovendien opnieuw ter inzage gelegd.

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van dinsdag 29 november 2016 gedurende een termijn van zes weken in het gemeentehuis, Brink 3 in Sint Anthonis, voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2016 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veegplan 2’ (plan IDN: NL.IMRO.1702.8BPveegplan2-VA01) inclusief alle bijlagen. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.sintanthonis.nl onder het kopje bekendmakingen/overzicht bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Tevens kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 2” betreft het tweede veegplan voor het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis. Met de systematiek van veegplannen wordt door de gemeente periodiek een bestemmingsplanprocedure gestart ten behoeve van ruimtelijke initiatieven vanuit de markt.

In onderhavig ontwerpbestemmingsplan zijn voor de volgende 5 locaties ruimtelijk ontwikkelingen opgenomen:

 • 1.

  Landhorst, Heistraat 1

 • 2.

  Ledeacker, Mgr. Bekkersstraat 48

 • 3.

  Oploo, Deurneseweg 27

 • 4.

  Stevensbeek, Mullemsedijk 3

 • 5.

  Wanroij, Verlorenhoek 6

Daarnaast zijn in de periode 18 juni 2013 tot en met maart 2015, na vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013” op 17 juni 2013 door de gemeenteraad, 15 omgevingsvergunningen verleend. Het betreft omgevingsvergunningen zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van een planologische regeling. Deze vergunningen worden in het bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 2” juridisch planologisch geregeld.

De verleende omgevingsvergunningen hebben betrekking op de volgende locaties:

 • 1.

  Landhorst, Allemansweg 2

 • 2.

  Landhorst, Allemansweg 5-7-9

 • 3.

  Landhorst, De Quayweg 7

 • 4.

  Landhorst, Noordstraat 47

 • 5.

  Ledeacker, De Quayweg 1

 • 6.

  Ledeacker, Nullen 12-14

 • 7.

  Oploo, Loonseweg 7

 • 8.

  Oploo, Loonseweg 10

 • 9.

  Oploo, Schipperspeel 1

 • 10.

  Sint Anthonis, Den Hoek 16b

 • 11.

  Sint Anthonis, Vlagberg 31

 • 12.

  Sint Anthonis, Vlagberg 35a

 • 13.

  Wanroij, Broeksteen 2

 • 14.

  Wanroij, Hapseweg 26

 • 15.

  Wanroij, Lamperen 16

Beroep instellen

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan met ingang van 30 november 2016 tot en met 10 januari 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig bij de raad zienswijzen heeft ingebracht tegen het bestemmingplan en;

 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij diens zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad heeft ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan

 • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Bestemmingsplan in werking

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien echter beroep is ingesteld en er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit van de gemeenteraad ingevolge artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening niet in werking voordat op dat verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Sint Anthonis, 28 november 2016