Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 64504Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2016, nr. PO/FenV/1092893, houdende wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 in verband met toekenning van de bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers in hun tweede jaar in Nederland.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING BEKOSTIGING PERSONEEL PO 2016–2017 EN AANPASSING BEDRAGEN VOOR ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN IN HET PO EN VO 2016–2017

De Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 31 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 31a. Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  a. school:

  een bekostigde basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  b. asielzoeker:

  vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, die ingeschreven staat op een school, die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet, onderscheidenlijk van wie tenminste één van de ouders of voogden door de Minister van Veiligheid en Justitie in het bezit is gesteld van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onderdelen c, d, f, g, h of j van die wet en die aantoonbaar één jaar of langer en korter dan twee jaar woonachtig is in Nederland;

  c. BRP:

  basisregistratie personen.

 • 2. Het bevoegd gezag van een school waar onderwijs wordt verzorgd voor asielzoekers waaraan niet het gewicht 1,2 is toegekend, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 3. De bijzondere en aanvullende bekostiging heeft betrekking op een periode van drie maanden, met als peildata:

  • a. de eerste schooldag, voor de periode augustus tot en met oktober;

  • b. 1 november, voor de periode november tot en met januari;

  • c. 1 februari, voor de periode februari tot en met april;

  • d. 1 mei, voor de periode mei tot en met juli.

  Het bevoegd gezag dient ter verkrijging van de bijzondere en aanvullende bekostiging een aanvraag in, die indien het de peildatum de eerste schooldag of 1 november betreft door DUO moet zijn ontvangen voor 24 december 2016 en indien het een andere peildatum betreft binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft welke is ontvangen na deze termijn.

 • 4. De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal ingeschreven asielzoekers volgens dit artikel op de peildatum uitgesplitst naar asielzoekers zonder een toegekend gewicht dan wel met het toegekende gewicht 0,3;

 • 5. Het bevoegd gezag verklaart door indiening van de aanvraag dat in de leerlingenadministratie voor ieder van de in de aanvraag opgenomen asielzoekers kopieën aanwezig zijn van de in het eerste lid genoemde documenten, schriftelijke verklaringen, paspoorten of identiteitsbewijzen die als voorwaarde gelden voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging op basis van dit artikel. Van alle asielzoekers die meetellen voor de in de aanvraag opgegeven aantallen leerlingen dienen de gegevens uit de BRP, zoals geregistreerd in het basisregister onderwijs, als uitgangspunt. In het geval de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag van de school aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag door de indiening van de aanvraag tevens dat een kopie van één of meer documenten uit onderstaande limitatieve lijst, waarmee de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kan worden aangetoond, in de administratie van de school aanwezig is:

  • een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland,

  • een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000,

  • een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

  • een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 • 6. Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 7. De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per asielzoeker zonder een toegekend gewicht € 3000,– vermenigvuldigd met 3/12 en per asielzoeker met een toegekend gewicht van 0,3 bedraagt de bekostiging € 2400,– vermenigvuldigd met 3/12.

B

Aan artikel 38 wordt een vierde lid toegevoegd luidend:

 • 4. De bekostigingsbedragen bedoeld in artikel 31, 31a en 32 worden telkens in één termijn uitbetaald.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Algemeen

Op 7 juni 2016 is de motie van het lid Grashoff aangenomen waarin de regering wordt gevraagd middelen vrij te maken zodat basisscholen ook in het tweede jaar aanvullende bekostiging krijgen voor de scholing van vluchtelingenkinderen1. Met deze regeling wordt dit in de Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 vastgelegd.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Deze regeling is ter ondersteuning van het onderwijs aan asielzoekerskinderen die gedurende hun tweede jaar in Nederland woonachtig zijn. Daarmee is dit een aanvulling op de bestaande regeling (art. 31) voor eerste opvang aan asielzoekers.

 • De bekostiging vindt plaats per kwartaal, net als bij de eerste opvang, en wordt gebaseerd op het aantal asielzoekerskinderen die één jaar of langer, maar korter dan twee jaar woonachtig in Nederland zijn en op de eerste dag van het kwartaal staan ingeschreven. Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie van de regio is ingeschreven.

 • De regeling is zodanig vormgegeven dat scholen voor asielzoekerskinderen die in hun tweede verblijfsjaar zitten, en aan wie niet het gewicht 1,2 is toegekend, een toeslag op de reguliere bekostiging ontvangen in de vorm van bijzondere en aanvullende bekostiging. Deze toeslag bedraagt op jaarbasis € 3.000,– voor asielzoekerskinderen zonder een toegekend gewicht (zijnde het bedrag dat een school extra voor een leerling met gewicht 1,2 ontvangt) en € 2.400,– voor asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 0,3 (zijnde het verschil tussen de extra bekostiging die een school ontvangt voor een leerling met toegekend gewicht 0,3 en een leerling met toegekend gewicht 1,2). De bijzondere en aanvullende bekostiging aan tweedejaars asielzoekerskinderen met een toegekend gewicht van 1,2 bedraagt niets, aangezien deze kinderen al meetellen bij de vaststelling van de eventuele bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarom hoeven deze kinderen ook niet te worden opgegeven bij de aanvraag.

 • Er is geen sprake van een drempel voor een minimum aantal asielzoekerskinderen om in aanmerking te komen voor de bijzondere en aanvullende bekostiging.

Deze regeling gaat dus alleen om een 2e jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen. In zowel artikel 31 als het nieuwe artikel 31a worden asielzoekers gedefinieerd. Het verschil is dat het in artikel 31 gaat om asielzoekers die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en in artikel 31a gaat het om asielzoekers die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn.

Administratieve lasten

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten. OCW heeft deze gevolgen in kaart gebracht met behulp van het standaardkostenmodel (SKM) voor de administratieve lasten. Deze regeling leidt tot extra administratieve lasten bij het bevoegd gezag van scholen die vrijwillig een aanvraag indienen.

De wijziging in de structurele lasten voor het bevoegd gezag van scholen wordt geraamd op ca. € 90.000 vanaf 1 augustus 2016. Het gaat om de volgende wijzigingen in informatieverplichtingen:

 • Aanvraag indienen bij DUO

 • Kopieën opnemen in de leerlingenadministratie die als voorwaarde gelden voor de toekenning.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2016. Hiermee wordt afgeweken van de implementatietermijn van twee maanden. Er is daarom voor gekozen om scholen voor de eerste twee peilmomenten tot 24 december 2016 de tijd te geven om hun aanvraag in te dienen bij DUO. Ook worden scholen actief geïnformeerd over de regeling.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 334, nr. 18