Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2016, 64359Ruimtelijke plannenOngewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Herziening Krakelingweg”, Zeist

Logo Zeist

De gemeenteraad van Zeist heeft op 8 november 2016 het bestemmingsplan “Herziening Krakelingweg” ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan beoogt geen feitelijke aanpassing aan de weg. Het plan sluit slechts expliciet ongewenste ontwikkelingen uit, die onder het vorige bestemmingsplan “Krakelingweg” ten onrechte mogelijk waren. Het plangebied betreft de Krakelingweg langs de noordrand van de kern Zeist.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 1 december 2016 tot en met donderdag 12 januari 2017 (digitaal) ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. De informatie staat ook op de websites www.zeist.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPHerzKrakelingweg-VS01.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.