Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 6426Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) Haarrijnweg 5 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere waarde Haarrijnweg 5 in Maarssen vanaf vrijdag 5 februari tot en met donderdag 17 maart 2016 ter inzage ligt. In de periode van 4 december 2015 tot en met 14 januari 2016 dat het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh ter inzage hebben gelegen, zijn geen zienswijzen ontvangen.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in bestemmingsplan Maarssenbroek woongebied vastgelegde bevoegdheid om de huidige bestemming ‘Bedrijfswoning’ van het perceel Haarrijnweg 5 te wijzigen in ‘Wonen’. In de periode van 4 december 2015 tot en met 14 januari 2016 dat het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh ter inzage hebben gelegen, zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Inzien

U kunt het wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPHaarrijnweg5MRS-VG01) vanaf vrijdag 5 februari raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 17 maart 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Havermans (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 5 februari 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.