Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2016, 63660Overig

Autorisatiebesluit AIVD (E-Formulieren), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 10 februari 2016

Kenmerk: 2016-0000069952

In het verzoek van 9 november 2015, 2015-0000685651, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het gebruik van elektronische formulieren voor veiligheidsonderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

f. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

g. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

h. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2

 • 1. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 • 2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage, indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor het gebruik van elektronische formulieren voor veiligheidsonderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over de inschrevene die:

  • a. een persoon is naar wie een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, of

  • b. een persoon is wiens gegevens noodzakelijk zijn bij het onderzoek bedoeld in onderdeel a.

 • 3. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 3

 • 1. Indien een verstrekking aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

 • 1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 februari 2016 en werkt terug tot en met 1 december 2015.

Het besluit en de bijlage bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 februari 2016

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

01.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.61.10

Aanduiding naamgebruik

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

51.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.63.10

Reden opname Nederlandse nationaliteit

04.64.10

Reden beëindigen Nederlandse nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.63.10

Reden opname Nederlandse nationaliteit

54.64.10

Reden beëindigen Nederlandse nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

08.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

08.75.10

Indicatie document

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.13.30

Regel 1 adres buitenland

58.13.40

Regel 2 adres buitenland

58.13.50

Regel 3 adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

58.72.10

Omschrijving van de aangifte adreshouding

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

10.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

   

12

REISDOCUMENT

   

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.36.10

Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

12.82.10

Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

12.82.30

Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

12.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De geadresseerde van dit autorisatiebesluit is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP. In de tekst van deze toelichting wordt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst verder aangeduid als de AIVD.

3.1. Taak van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een functie waarbij het mogelijk is misbruik te maken van kennis of bevoegdheden waardoor de nationale veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat ernstig bedreigd worden kan worden aangewezen als vertrouwensfunctie. De AIVD verricht veiligheidsonderzoeken naar personen die een vertrouwensfunctie gaan uitoefenen. De AIVD krijgt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het veiligheidsonderzoek worden op systematische wijze verstrekt op basis van het autorisatiebesluit van 19 december 2014, 2014-000676288. Die verstrekking aan de AIVD is technisch vertaald in autorisatietabelregel 700401.

Een persoon die kandidaat is voor een vertrouwensfunctie dient ten behoeve van het veiligheidsonderzoek een formulier in te vullen dat door de AIVD digitaal ter beschikking wordt gesteld. Om mogelijk te maken dat deze formulieren worden gevuld met de authentieke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen, krijgt de AIVD naast de bestaande autorisatietabelregel de beschikking over een tweede autorisatietabelregel, met nummer 700402. Aan de hand van die tweede autorisatietabelregel krijgt de AIVD de gegevens die noodzakelijk zijn voor het invullen van het digitale formulier verstrekt uit de basisregistratie personen. Dit besluit is de juridische basis voor de tweede autorisatietabelregel.

De AIVD krijgt op grond van dit besluit gegevens verstrekt over twee categorieën personen:

 • De persoon die kandidaat is voor een vertrouwensfunctie en naar wie het veiligheidsonderzoek wordt gedaan. Dit is de persoon die het formulier invult. Deze categorie is bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van dit besluit.

 • Andere personen die een relatie hebben met de kandidaat voor de vertrouwensfunctie, zoals een echtgenoot of partner, kinderen of ouders. De kandidaat wordt bij het invullen van het formulier gevraagd deze personen in het formulier te vermelden. Deze categorie is bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, van dit besluit.

3.2. Wijzen van verstrekken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De AIVD krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de AIVD vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de AIVD behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. De gegevens die de AIVD op verzoek verstrekt krijgt, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Hieronder worden de verstrekte gegevens in algemene zin toegelicht. Een (beperkte) toelichting is ook te vinden in paragraaf 3.3 van de toelichting bij het besluit van 19 december 2014, 2014-0000676288.

De gegevens die de AIVD verstrekt krijgt op grond van dit besluit, zijn identiek aan de gegevens die de AIVD reeds verstrekt krijgt op grond van het besluit van 19 december 2014, 2014-0000676288, voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken.

Gegevens uit de categorieën 01 (Persoon), 05/55 (Huwelijk/Geregistreerd partnerschap) en 08 (verblijfplaats) worden verstrekt om de naam en verblijfplaats van de betrokkene goed in te kunnen vullen.

Gegevens uit de categorieën 05/55 (Huwelijk/Geregistreerd partnerschap), 02 (Ouder 1), 03 (Ouder 2) en 09 (Kind) worden verstrekt omdat de betrokkene in het formulier een eventuele echtgenoot of partner, eventuele kinderen, alsmede zijn ouders dient te vermelden.

De betrokkene dient in het formulier ook informatie te geven over zijn nationaliteit, het reisdocument (of identiteitskaart) waarover hij beschikt, alsmede de status van zijn verblijf in Nederland. Om deze reden worden gegevens verstrekt uit de categorieën 04/54 (Nationaliteit), 10 (Verblijfstitel) en 12 (Reisdocument).

4. Geheime gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.11, tweede lid, van de Wet BRP en artikel 42, aanhef en onder a, van het Besluit BRP, wordt van de verstrekking van gegevens aan de AIVD geen aantekening gehouden voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van taken op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2002. Hieronder valt onder meer het doen van veiligheidsonderzoeken, op grond van artikel 6, tweede lid en onder b, van die wet.

Dit betekent dat er over de verstrekking van gegevens aan de AIVD op grond van dit besluit geen mededeling gedaan kan worden aan de betrokkenen waarover gegevens zijn verstrekt, indien deze daarom verzoekt op grond van artikel 3.22 van de Wet BRP.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de AIVD tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de AIVD om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de AIVD.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, www.rvig.nl.