WIJZIGING UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING LANGENDAM 11-13 ZOUTELANDE

Logo Veere

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de op 10 juni 2015 verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkelingen op het perceel Langendam 11-13 te Zoutelande opnieuw hebben gewijzigd.

De te bouwen woning (inclusief 5 kamers ten behoeve van het bieden van recreatief nachtverblijf (bed & breakfast) en de mogelijkheid gasten ter plaatse een diner te bieden (table d’hôte)) is als gevolg van de feitelijke omstandigheden ter plaatse in westelijke richting verschoven. Besloten is de vergunning en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing als gevolg hiervan te wijzigen.

 

De gewijzigde omgevingsvergunning ligt, met de daarbij behorende stukken zoals de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing, van 24 november 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 4 januari 2017) ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0069OVLangeZld-VG04. Gedurende de beroepstermijn kunnen tegen de gewijzigde onderdelen van het besluit een beroepschrift indienen:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de oorspronkelijke ontwerp omgevingsvergunning;

  • Belanghebbenden die reeds beroep tegen de oorspronkelijk verleende omgevingsvergunning hebben ingediend;

Een beroepschrift kan gericht worden aan de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda.

 

Reeds ingestelde beroepen tegen het oorspronkelijke besluit van 10 juni 2015 en de wijzigingen daarop, zijn op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook gericht tegen de onderhavige gewijzigde omgevingsvergunning. De betrokken partijen zijn dan ook schriftelijk over deze gewijzigde vergunning geïnformeerd.

 

Deze vergunning treedt direct in werking. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvia den Haan, telefoonnummer 0118-555 334 of Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233.

 

 

Domburg, 23 november 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

Naar boven