Vaststelling bestemmingsplan Rondehoep West 52A

Logo Ouder-Amstel

In zijn vergadering van 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan “Rondehoep 52A”vastgesteld.

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage van 24 november 2016 tot en met 4 januari 2017 op het gemeentehuis van Ouder- Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00-19.30 uur en op vrijdag van 8.00-16.00 uur)

De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ouder-amstel.nl onder het kopje “Projecten”. Ook is het plan raadpleegbaar op www.ruimtelijke plannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.RHW52A-VA01)

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht;

  • 2.

    belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan vast te stellen hebben ingebracht;

  • 3.

    overige belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: 020 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

  

Ouder-Amstel, 16 november 2016

Naar boven