Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2016, 62544Ruimtelijke plannenVaststelling exploitatieplan ’De Blauwe Zoom - Woongebied’, 1e herziening

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van Hardinxveld-Giessendam maakt ter voldoening aan artikel 6.12 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de 1e herziening van het exploitatieplan ‘De Blauwe Zoom - Woongebied’ (planidnummer: NL.IMRO.0523.EPDBZ2012H1-VG01), zoals dit plan door de gemeenteraad bij besluit van 29 september 2016 is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam.

Het exploitatieplan is ook te raadplegen via de gemeentelijke website: www.hardinxveld-giessendam.nl (bestuur > regelgeving en bekendmakingen > document ter inzage) en op www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0523.EPDBZ2012H1-VG01/r_NL.IMRO.0523.EPDBZ2012H1-VG01.html).

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze op het ontwerp exploitatieplan kenbaar te hebben gemaakt.

Het exploitatieplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.