Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasStaatscourant 2016, 62180VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 15-2016: Invoering van maximumsnelheid van 60 km/h op de Bredeweg, een adviessnelheid van 40 km/h in de spoortunnel, instellen van een hoogtebeperkingen voorrangsregeling voor de spoortunnel in de Bredeweg te Zevenhuizen

Logo Zuidplas

 A16.001512

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op de Bredeweg een snelheidsregime geldt van 80 km/u,

 

dat de Bredeweg een gemeentelijke weg wordt na openstelling van de Moordrechtboog,

 

dat de Bredeweg dan als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en conform Duurzaam veilig wordt ingericht,

 

dat op wegen buiten de bebouwde kom en in beheer van de gemeente Zuidplas steeds een snelheidsregime wordt toegepast van 60 km/h,

 

dat hiermee uniformiteit wordt nagestreefd binnen de gemeente Zuidplas,

 

dat het derhalve wenselijk is de maximale snelheid van het verkeer op Bredeweg te verlagen van 80 km/h naar 60 km/h,

 

dat deze snelheidsverlaging in eerste instantie alleen van toepassing is in de omgeving van de spoortunnel,

 

dat Prorail in samenwerking met de gemeente Zuidplas en de provincie Zuid-Holland werkt aan de spoorwegonderdoorgang op de Bredeweg te Zevenhuizen,

 

dat de spoortunnel één rijstrook bevat, waarbij het verkeer geregeld wordt middels verkeerslichten,

 

dat het gewenst is het verkeer op dit weggedeelte onder de spoortunnel te regelen middels een passeerregeling in het geval de verkeerslichtenregeling buiten werking is,

 

dat deze passeerregeling de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer moet waarborgen,

 

dat de spoortunnel op de Bredeweg een maximale doorrijhoogte heeft van 3,2 meter,

 

dat, om te voorkomen dat tunnel en/of voertuig worden beschadigd een geslotenverklaring wordt ingesteld voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan 3,2 meter,

 

dat dit verbod in beide rijrichtingen wordt aangegeven aan het begin/eind van de Bredeweg/Middelweg met bebording C19 (3,2 meter) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

 

dat de betreffende spoorwegonderdoorgang in een bocht ligt, waardoor er geen optimaal zicht door de tunnel is,

 

dat het ter vergroting van de verkeersveiligheid noodzakelijk wordt geacht om ter hoogte van de tunnel een adviessnelheid van 40km/h wordt ingevoerd,

 

dat in de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens vermeld staat dat een adviessnelheid tenminste 20 km/h lager is dat de geldende snelheidslimiet,

 

dat ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de verkeersadviseur Politie, eenheid Den Haag, waarbij met de verkeersmaatregelen werd ingestemd.

 

BESLUIT

voor de, buiten de bebouwde kom van de gemeente Zuidplas gelegen, Bredeweg met spoortunnel, de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

1. door plaatsing van borden A1, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een maximumsnelheid van 60 km/h in te stellen voor het verkeer op de Bredeweg,

 

2. door plaatsing van borden A4 en A5, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een adviessnelheid van 40 km/h in te stellen, vanaf 100 meter vóór de bocht en door de spoorwegtunnel op de Bredeweg,

 

3. door plaatsing van bord C19 (3,2 meter), van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de spoortunnel gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstelling van voertuigen die, met inbegrip van lading, hoger zijn dan 3,2 meter,

 

4. door plaatsing van bord F5 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, nabij de spoorwegonderdoorgang een verbod in te stellen voor bestuurders om door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting,

 

5. door plaatsing van bord F6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, nabij de spoorwegonderdoorgang aan te duiden dat bestuurders uit tegengestelde richting verkeer dat van deze richting nadert voor moet laten gaan,

 

6. Een afschrift van dit besluit te zenden naar: - politie, eenheid Den Haag - brandweer Zuidplas - provincie Zuid-Holland

 

7. Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebbenden binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden.

 

Nieuwerkerk aan den IJssel 27 september 2016

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

M. Burgmans

Hoofd van de afdeling Ruimte a.i.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Algemene informatie:

Openbare bekendmaking van dit besluit zal de Staatscourant geschieden. Ingevolge artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan elke belanghebbende binnen zes weken, na verzending van dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Voorts kan naast het indienen van dat bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag