Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 60305OverigONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Logo Heerhugowaard

Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder

bekend dat zij het voornemen heeft een hogere waarde vast te stellen van 51 dB voor het

wegverkeerslawaai voor de bouw van 14 woningen op de locatie Spirealaan 30 t/m 56.

Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen op deze locatie in behandeling.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vanaf de Beukenlaan op de geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het voornemen een hogere waarde van maximaal 51 dB vast te stellen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 november 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of

mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders

van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van

burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:

072-5755214.

Heerhugowaard, 8 november 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

45OV63s