Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2016, 59749VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT TOT AANLEG ROTONDE EN PARKEERTERREIN SWP - GEMEENTE TIEL

Logo Tiel

AANLEG ROTONDE + PARKEERTERREIN SWP

Nr. VB2016011

Gelet op

Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;

Het besluit van 7 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Aanleiding voor het verkeersbesluit

In overleg met bewoners van de woontorens aan de Echteldsedijk is een tijdelijke inrichting van het gebied tussen de woontorens en het Fabriekslaantje ontwikkeld. Hierbij wordt het gebied direct ten noorden van de woontorens ingericht als parkzone en wordt het gebied tussen de parkzone en de Havendijk ingericht als betaald parkeerterrein met circa 150 parkeerplaatsen.

Dit betaald parkeerterrein biedt ruimte aan de parkeerbehoefte voor de binnenstad (bij hoog water en evenementen op de Waalkade) en compenseert een deel van de parkeerruimte die bij de Waalkade verdwijnt in de definitieve inrichting van de Waalkade als verblijfsgebied.

Gezien het feit dat het parkeerterrein pal naast een basisschool wordt aangelegd, het parkeerterrein extra verkeer genereerd op het bestaande kruispunt Grotebrugse Grintweg-Havendijk-Santwycksepoort-Fabriekslaantje en dit kruispunt al bekend stond als (subjectief) onveilig wordt hier nu een rotonde aangelegd om het (extra) verkeer goed en veilig te geleiden.

Ook wordt de verplichte rijrichting op het Fabriekslaantje aangepast en grotendeels omgedraaid. Daarbij worden ook enkele kleine functionele wijzigingen meegenomen in de directe omgeving van de rotonde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en hun passagiers het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden is het gewenst om tot dit verkeersbesluit te komen.

Type weg en

De Binnenhoek, de Grotebrugse Grintweg (wegvak Binnenhoek-Havendijk), Havendijk, Santwycksepoort en Fabriekslaantje bevinden zich binnen de bebouwde kom. De wegen zijn in eigendom en beheer van de gemeente Tiel. De Binnenhoek, de Grotebrugse Grintweg (wegvak Binnenhoek-Havendijk) en Havendijk hebben een snelheidsregime van 50 km/u. De Santwycksepoort en het Fabriekslaantje hebben een snelheidsregime van 30 km/u.

Het verkeersbesluit wordt genomen overwegende:

 • Dat de extra verkeersgeneratie die het parkeerterrein (150 parkeerplaatsen) genereerd op het bestaande kruispunt goed en veilig geleidt moet worden, zonder dat dit ten koste gaat met de doorstroming van het doorgaand rijverkeer;

 • De rotonde past in het Duurzaam Veilig ontwerpen van kruispunten en dit een gunstig effect heeft op zowel de subjectieve als objectieve verkeersveiligheid voor zowel de automobilist, de fietser als de voetganger;

 • De oversteek voor met name de fietser enorm verbeterd door aanleg van de rotonde;

 • Door de aanleg van de rotonde ook een veilige voetgangersoversteek gerealiseerd kan worden bij de Santwycksepoort;

 • Het voorkomen moet worden dat verkeer van en naar het parkeerterrein gebruik maakt van het Fabriekslaantje (Schoolzone rondom de School) en daardoor onveilige situaties ontstaan bij de school;

 • De loopstromen tussen het parkeerterrein en zowel binnenstad als de school zo goed en veilig mogelijk geleidt moeten worden (incl. locatie betaalautomaat);

 • Extra (fiets-)parkeervoorzieningen, in het kader van het halen en brengen van de kinderen op de school zeer gewenst zijn;

 • De overlast voor de buurt van het halen en brengen van de kinderen naar de school geminimaliseerd moet worden;

 • Het kruispunt Hoveniersweg – Binnenhoek nu Duurzaam Veilig aangelegd kan worden (uitritconstructie) conform de inrichting van het overige deel van de Binnenhoek en hierdoor een éénduidige inrichting onstaat van het gebied;

 • De bushalteplaatsen nog aangepast moeten worden naar de nieuwe normen van toegankelijkheid.

Advies van de hulpdiensten

In het hulpdienstenoverleg van dinsdag 17 november 2015 is het ontwerp van de ontsluiting van het parkeerterrein reeds besproken en in het hulpdienstenoverleg van woensdag 26 oktober 2016 zijn het integrale concept verkeersbesluit besproken. Er zijn geen opmerkingen op het ontwerp, behalve op het logisch plaatsen van de zoneborden van betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren. Deze opmerkingen zijn reeds in dit besluit en de tekeningen verwerkt.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft tevens overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Op 31 oktober 2016 heeft hij onderstaand schriftelijk advies gegeven op het voorgenomen maatregelen in het concept verkeersbesluit.

Indien de maatregelen worden uitgevoerd op de in het (U)BABW voorgeschreven wijze, daarbij

de omschrijving en motivatie van het bijgevoegde concept verkeersbesluit in ogenschouw

nemende, zijn er voor de politie geen bezwaren in verband met de juridische handhaafbaarheid.

Onder deze voorwaarden gaat de politie akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

 

Besluit:

 • 1.

  Tot aanleg van een rotonde bij de kruising van de wegen Grotebrugse Grintweg-Havendijk-Santwycksepoort-Fabriekslaantje met bijbehorende voorrangsbebordingen en aansluitingen van fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen door middel van:

  • 1.

   Plaatsing van de borden D01, D02ro (op BB22) B6, G11 en L02 conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

  • 2.

   Plaatsing van voorrangsmarkeringen (haaientanden en 1-1 markeringen), 1-1 markeringen en rode kleur om het weggedeelte voor de fietser aan te geven, VOP-markeringen en geleidingsmarkering, conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 1.

  Tot het intrekken van het éénrichtingsverkeer op het Fabriekslaantje tussen de nieuwe rotonde en de in/uitgang van het nieuwe parkeerterrein.

 • 2.

  Tot het wijzigen/omdraaien van het éénrichtingsverkeer op het Fabriekslaantje (deel rondom de school), waarbij de verplichte rijrichting nu met de richting van de klok mee is, door plaatsing van de borden C2 en C3 met OB54 (uitgezonderd brom/fietsen) conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 3.

  Tot het aangeven van een verplichte rijrichting van en naar het parkeerterrein van/naar het Fabriekslaantje door middel van plaatsing van de borden D05r (met onderbord OB54), D05l, D02ro (opBB22) en het plaatsen van de nodige pijlmarkeringen. Alles conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 4.

  Het instellen van een voorrangsregeling tussen het Fabriekslaantje en het parkeerterrein door middel van plaatsing van het bord B6 en voorrangsmarkering (haaientanden en 1-1 streep) conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 5.

  Het aangeven van de gewijzigde grenzen van betaald parkeergebieden en vergunningshoudersgebieden bij het afrijden van de rotonde (zijde Fabriekslaantje), de ingang van het parkeerterrein en op het Fabriekslaantje, door middel van plaatsing van de borden E101zb, E101zh en E09zb met een zwarte poortcontructie, conform conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 6.

  Bij de ingang van het betaald parkeerterrein aangeven dat 15 minuten gratis parkeren mogelijk is door middel van plaatsing van een onderbord “Kiss & Ride toegestaan max. 15min”.

 • 7.

  Het wijzigingen van de aansluiting van de Hoveniersweg op de Binnenhoek van een voorrangskruising met bebording en markeringen naar een in/uitritconstructie.

 • 8.

  Het verplaatsen en beter toegankelijk maken van de bushalteplaatsen door middel van verlenging van de oostelijke halte en op de rijbaan halteren van de westelijke halte, dit met (ver)plaatsing van de borden L03b conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 9.

  Het beter vormgeven van de poortconstructie zone 30, door middel van toepassen van de zonemarkering zone 30 conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 • 10.

  ·Alle maatregelen conform bijgevoegde gewaarmerkte plattegrondtekening met nummer 2016-136.

  

Tiel, 2 november 2016

burgemeester en wethouders,

namens hen,

 

S. Kerseboom

teammanager Werkvoorbereiding en Uitvoering

        

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • 1.

  uw naam en adres (inclusief postcode);

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 4.

  het kenmerk van het besluit

 

Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten.

 

Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden.

 

Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis. U betaalt € 150,-- als u particulier bent. In andere gevallen (bijvoorbeeld voor een stichting) bedragen de kosten € 297,--.

 

Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.