Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2016, 59590VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEMEENTE MAASGOUW

Logo Maasgouw

Verkeersmaatregelen in het kader van de reconstructie van de Stationsweg en Kerkweg te Maasbracht

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

Gelet op,

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW en de Algemene wet bestuursrecht);

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

de “Mandaat-, volmacht en machtigingsregeling Maasgouw” waarin het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de teamleider Ruimte;

Overwegende,

dat de Stationsweg en Kempweg worden gereconstrueerd;

dat het ten behoeve van de verkeersveiligheid ter plaatse nodig is om verschillende verkeersmaatregelen te nemen;

dat het wenselijk is dat op de Stationsweg, langs beide zijden van de weg, een fietsstrook wordt aangelegd;

dat hierdoor de verkeersveiligheid van de fietser wordt bevorderd;

dat op de kruising Stationsweg-Linnerweg en de kruising Kempweg-Kerkstraat een rotonde wordt gerealiseerd;

dat hierdoor een betere doorstroming van het verkeer wordt verkregen;

dat een tijd geleden een aantal wegversmallingen zijn aangelegd o.a. op de Stationsweg en Kempweg;

dat door het aanleggen van de rotondes een tweetal wegversmallingen kunnen vervallen;

dat hierdoor ook de doorgangsregeling voor gemotoriseerd verkeer kan vervallen;

dat op de Kempweg een aantal jaren een oversteekplaats is gerealiseerd;

dat deze oversteekplaats kan vervallen aangezien bij de rotonde Kempweg een nieuwe oversteekplaats wordt aangelegd;

dat met het vorenstaande sprake is van de doelstelling als vermeld in artikel 2, lid 1, sub a en b van de Wegenverkeerswet, namelijk het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de korpschef van het politiekorps Limburg-Noord, namens deze de heer F. Eykenboom, Taakaccenthouder verkeer d.d. 19 oktober 2016 positief heeft geadviseerd ten aanzien van het voorgenomen besluit;

dat de Kempweg en Stationsweg in beheer zijn bij de gemeente Maasgouw.

B e s l u i t e n:

Op de rotonde Kempweg een voetgangersoversteekplaats te realiseren en dit te ondersteunen door middel van plaatsing van de verkeersborden L2, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

De voetgangersoversteekplaats op de Kempweg te laten vervallen door verwijdering van de verkeersborden L2, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

De doorgangsregeling bij 2 wegversmallingen op de Stationsweg en Kempweg te laten vervallen door verwijdering van de verkeersborden F5 en F6, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden D1 en D2, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een tweetal rotondes aan te duiden in de Stationsweg en Kempweg met een verplichte rijrichting en gebod voor alle bestuurders;

Door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de voorrang te regelen voor het verkeer op de nieuw aan te leggen rotondes;

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 en het aanbrengen van een fietssymbool, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een verplicht fietspad aan te duiden aan beide zijden van de Stationsweg tot aan het kruispunt Kerkstraat-Stationsweg-Kempweg ;

Door middels van het plaatsen van de verkeersborden G12a, zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verplicht fiets/bromfietspad aan te duiden bij de nieuw aan te leggen rotonde Stationsweg-Linnerweg;

De betreffende locaties van voornoemde verkeersmaatregelen zijn aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte situatietekening.

Maasbracht, 26 oktober 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Namens dezen,

Teamleider Ruimte,

Mevrouw R. Vlaanderen

Afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • Politie Limburg-Noord, Postbus 52, 5900 AB Venlo;

  • Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg, p/a Meldkamer Ambulance en Brandweer, Postbus 11, 5900 AA Venlo;

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken, tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum, Markt 36 te Maasbracht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtsreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Het indienen ervan is kosteloos.

Tevens bestaat de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond een verzoek te doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing), indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de indiening hiervan is griffierecht verschuldigd.