Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 59581Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat de gemeenteraad op donderdag 27 oktober 2016 het bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven gewijzigd heeft vastgesteld.

 

De Koggewerf en de Oude Buitenhaven zijn de plekken waar het maritieme verleden van Kampen te zien is. De gemeente wil de maritieme ‘erfgoeduitstraling’ van de werf en de haven nog meer tot haar recht laten komen. Het gebied rond de Koggewerf en Buitenhaven krijgt daartoe een flinke kwaliteitsimpuls door onder andere de bouw van een nieuwe botenloods en scheepshelling, het realiseren van een nieuwe horecavoorziening in het pand Havenweg 5 en een herinrichting van de buitenruimte op de Koggewerf. Om de bouwwerkzaamheden, functie- en gebruikswijzigingen mogelijk te maken moeten de geldende bestemmingsplannen voor het gebied op onderdelen worden gewijzigd.

 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging betreft één redactionele aanpassing in de toelichting van het plan. In het ontwerpbestemmingsplan kwam de tekst over de wijze van bestemmen van de waterkering in het plangebied niet geheel overeen met de werkelijke bestemming op de verbeelding. De juiste tekst is ingevoegd en luidt als volgt:

 

‘Binnen het plangebied liggen beschermingszones van primaire waterkeringen die op de Legger van het Waterschap Drents Overijsselse Delta staan. De functie / stabiliteit van deze waterkeringen moet te allen tijde worden gegarandeerd. Binnen de keur van het waterschap staan eisen met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden binnen de beschermingszone van de waterkering. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone  moet een Watervergunning bij het waterschap worden aangevraagd. De primaire waterkeringen zijn - conform het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) - opgenomen met de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’. De beschermingszone langs de waterkering heeft op de verbeelding een gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone dijk’

 

Inzage

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 10 november gedurende zes weken tijdens openingstijden (maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur) inzien bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Hiernaast is het plan te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder  nummer NL.IMRO.0166.00991184-VB01.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;

  • 3.

    belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. 

 

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.