Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 59221VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Prinsengracht 796 wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats

Logo Amsterdam - Centrum

Nummer 2016-0145770D d.d. 28 oktober 2016

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

 

Overwegende

• dat de vergunninghouder met kenteken 91-GX-GN in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”;

 • dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving van de Prinsengracht 796 sprake is van een hoge parkeerdruk;

 • dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij het werkadres met een maximum van 100 meter van het woonadres van de aanvrager;

 • dat de aanvrager woonachtig is op het adres zoals genoemd in de aanvraag;

 • dat voor het wijzigen van een kenteken van een gehandicaptenplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het wijzigen van het onderbord van (oud) 35-H-DJ in (nieuw) 91-GX-GN behorende bij het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de bestaande gehandicapten-parkeerplaats aan de Prinsengracht 796 uitsluitend te bestemmen voor het door vergunningshouder in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer 91-GX-GN;

 • 2.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het onderbord genoemd onder 1 geplaatst is.

 

 

 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

K. van Grunsven

 

 

Afdelingshoofd Schoon en Heel

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

 

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

 

Origineel aan:

Informatievoorziening IDB

 

Afschrift aan :

RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Schoon & Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB