Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 58837

Gepubliceerd op 9 november 2016 09:00
Inhoudsopgave

BEKENDMAKING

Logo Gelderland

Goedkeuringsbesluit projectplan Verlegg en primaire waterkering bij sluis Eefde

Met deze bekendmaking brengen wij u op de hoogte van de genomen besluiten met betrekking tot het verleggen van een deel van de primaire waterkering om de uitbreiding van sluis Eefde te realiseren. Tevens informeren wij u over de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. De besluitvorming en coördinatie over de dijkverlegging gebeurt op basis van de Waterwet. Bij dit project zijn meerdere overheden betrokken. Gedeputeerde Staten vervullen een coördinerende rol.

 

Om de knelpunten voor de scheepvaart bij het sluiscomplex in Eefde op te lossen en een vlotte en veilige doorvaart te realiseren, wordt de capaciteit uitgebreid middels een tweede sluiskolk. Hiervoor is een verlegging van de primaire waterkering ten noordwesten van de bestaande sluis noodzakelijk. Deze waterkering is in beheer van Waterschap Rijn en IJssel.

 

Het ontwerp-projectplan van het waterschap Rijn en IJssel, de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en het m.e.r-beoordelingsbesluit van Gedeputeerde Staten, hebben van 19 mei 2016 tot en met 29 juni 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn door het waterschap beantwoord in de reactienota en hebben niet geleid tot wijziging van het projectplan.

 

Op 26 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op grond van artikel 5.7 van de Waterwet, goedkeuring verleend aan het ”Projectplan Waterwet verleggen primaire waterkering nabij sluis Eefde”, zoals dit met enkele ambtshalve wijzigingen is vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel op 13 september 2016.

Terinzagelegging

Het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel tot vaststelling van het projectplan, ons goedkeuringsbesluit en de overige stukken, liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016, op de voor de hieronder genoemde instanties gebruikelijke openingstijden:

 • -

  Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, Doetinchem;

 • -

  Gemeente Lochem, Hanzeweg 8, Lochem;

 • -

  Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a, Arnhem.

   

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland (zie onderstaand telefoonnummer).

De stukken zijn tevens in te zien op de website van Overheid.nl → Provinciaal Blad→vul in het veld ”Woord(en) of zinsdeel” de locatienaam in en klik op zoeken.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de hierboven genoemde besluiten van de provincie en waterschap in beroep gaan wanneer zij:

● tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-projectplan een zienswijze hebben ingediend;

● redelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als u van mening bent dat u spoedeisende redenen hebt om het werk stil te leggen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het projectplan en de overige besluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dienen de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld en wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a.

  de naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep.

   

U wordt verzocht bij het beroepschrift indien mogelijk een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft over te leggen.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening gaarne ter kennisneming toezenden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D. ten Hooven, van de provincie Gelderland (T 026 359 88 10).

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl