Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 58609Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld Brede school Bitgummole

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan Brede school Bitgummole heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 14 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.menameradiel.nl. Onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen in procedure’ vindt u een rechtstreekse link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving plan

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een nieuw schoolgebouw in Bitgummole mogelijk gemaakt. In deze school moeten de bestaande OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki en de peuter- en kinderopvang een onderkomen vinden.

Omschrijving plangebied

Het nieuwe schoolgebouw is gesitueerd op de locatie van de huidige CBS Mooitaki, in het gebied tussen De Hammeringen – Menamerdyk – K. van der Meijstrjitte in Bitgummole.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

  • -

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;

  • -

    een ieder, alleen voor zover het betreft de wijzigingen in het bestemmingsplan zoals hierboven opgesomd.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen zes weken vanaf 14 november 2016 moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.