Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2016, 58512VerkeersbesluitenWaterschap Scheldestromen Verkeersbesluit Instellen van een 30 km/u zone op de Noordlangeweg te Kats

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Noordlangeweg te Kats gelegen is tussen de N256 en de kern Kats;

 • -

  dat deze weg gecategoriseerd is als erftoegangsweg-B;

 • -

  dat op deze weg een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;

 • -

  dat de weg geen vrij liggend fietspad heeft;

 • -

  dat de Noordlangeweg 4,50 meter breed is;

 • -

  dat bij de laatste telling van juli 2015 de totale intensiteit gemiddeld per werkdag 482 voertuigen is en per weekdag 440 voertuigen;

 • -

  dat hiervan 100 voertuigen in de zware en middelzware categorie vallen;

 • -

  dat de bebouwing aan de Noordlangeweg dicht langs de rijbaan staat;

 • -

  dat de combinatie van het vrachtverkeer met de aanwezigheid van fietsers en een relatief smalle rijbaan potentieel gevaarlijk is;

 • -

  dat dit tevens zorgt voor geluids- en trillingsoverlast voor de bewoners;

 • -

  dat in de landelijke richtlijnen is opgenomen dat de instelling van een 30 km/u-zone ondersteunt dient te worden door het aanbrengen van fysieke maatregelen op de weg;

 • -

  dat door het aanbrengen van fysieke maatregelen op de Noordlangeweg de overlast door trillingen en geluid veroorzaakt door het vrachtverkeer zal toenemen;

 • -

  dat daarom alleen bebording geplaatst wordt op de Noordlangeweg waarop de geldende maximale snelheid wordt vermeld;

 • -

  dat naast bovenstaande maatregel ook extra aandacht wordt gevraagd voor de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan middels een attentiebord;

 • -

  dat dit aan de aanwonenden is voorgelegd;

 • -

  dat de gemeente Noord-Beveland in haar reactie van 11-10-2016 een positief advies afgeeft;

 • -

  dat de politie in haar reactie van 17-10-2016 een negatief advies afgeeft omdat het een weg buiten de bebouwde kom betreft zonder verblijfsfunctie, er geen fysieke maatregelen genomen worden en een zonale werking voor één weg geen meerwaarde heeft;

 • -

  dat met in acht name van dit advies het besluit niet wordt aangepast omdat de verkeerssituatie met de verschillende weggebruikers ter plaatse vraagt om een snelheidsverlaging, fysieke maatregelen niet gewenst zijn vanwege mogelijke geluids- en trillingsoverlast en het kruispunt met de Colijnsplaatse Groeneweg onderdeel uitmaakt van de zone;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

besluit:

Tot het instellen van:

 • 1.

  een 30km/h-zone op de Noordlangeweg te Kats tussen de N256 en de Katse Groeneweg, door het plaatsen van het bord A01-30-ZB

 

E.e.a. conform bijgevoegde bordenplan met registratienummer 2016032691.

 

Middelburg, 04-11-2016.

 

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

  

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

  

Mededelingen

 

Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

  Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

  Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

  Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.