Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 57448VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verhuizing autodate van Singel 401 naar Singel 392

Logo Amsterdam - Centrum

Nummer 2016-014525D d.d. 21 oktober 2016

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

 

Overwegende

 

dat er twee autodateparkeerplaatsen van Greenweels zijn aan Singel 401;

dat verplaatsing van een van de huidige autodateparkeerplaatsen van Singel 401 naar de parkeerplaats Singel 392 noodzakelijk is;

 • dat deze verplaatsing noodzakelijk omdat door de Verkeersmaatregelen Omgeving Munt de huidige autodateparkeerplaats van Greenweels aan Singel 401 niet meer bereikbaar is vanaf 2 november 2016;

 • dat voor het verplaatsen van de autodateparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden op grond van artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam ;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het plaatsen van het bord model E8 (vergunninghoudersplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord “autodate Greenweels” en het aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) een autodateparkeerplaats in te richten aan de Singel 392 uitsluitend bestemd voor Greenwheels auto’s;

 • 2.

  hiermee één parkeerplaats te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord onder 1 geplaatst zijn;

 • 4.

  dat de eerder ingerichte autodateparkeerplaats aan Singel 401 als zodanig zal worden verwijderd;

 • 5.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere maatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

 

;

 

 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

K. van Grunsven

 

 

Afdelingshoofd Schoon en Heel

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

 

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

 

Origineel aan:

Informatievoorziening IDB

 

Afschrift aan :

RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Gebiedsmanagement

Schoon & Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB