Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 57429VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Plantage Middenlaan 14 opheffen van drie gehandicaptenparkeerplaatsen en aanleg van twee laad- en loshavens

Logo Amsterdam - Centrum

Nummer 2016-014523D d.d. 21 oktober 2016

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

 

Overwegende

 • dat er drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn ingericht aan de Plantage Middenlaan 14 ten behoeve van de instelling Cliëntenbelang;

 • dat in verband met het vertrek van Cliëntenbelang de drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen niet langer nodig zijn en moeten worden opgeheven;

 • dat er behoefte is aan laad- en losplekken overdag voor de bedrijven aan de Plantage Middenlaan 14 en directe omgeving;

 • dat voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat voor het aanleggen van twee laad- en loshavens een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum;

 

 

 

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van de borden conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het verwijderen van één van de ondersteunende wegmarkering (RVV 1990) de drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Plantage Middenlaan 14 op te heffen;

 • 2.

  door het plaatsen van twee E7 borden met onderborden met venstertijden 08:00 – 18:00 uur twee laad- en losplekken aan te leggen op de parkeerplaatsen Plantage Middenlaan 14;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden zodra de borden genoemd onder 1. zijn verwijderd en de borden en onderborden genoemd onder 2 zijn geplaatst;

 • 4.

  dat een van de drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Plantage Middenlaan 14 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal.

 

 

 

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

K. van Grunsven

 

Afdelingshoofd Schoon en Heel

 

MEDEDELINGEN

bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

 

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

 

Origineel aan:

Informatievoorziening IDB

 

Afschrift aan :

RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Gebiedsmanagement

Schoon & Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB