Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2016, 57311Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kerkendijk 130, Schijndel

Logo Schijndel

Burgemeester en wethouder van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan Kerkendijk 130 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan omvat het slopen, verplaatsen en opnieuw terugbouwen van de cultuurhistorisch waardevolle boerderij aan de Kerkendijk 130.

De volgende wijzigingen zijn in het ontwerp aangebracht:

 • 1.

  In de regels van het bestemmingsplan is artikel 4.3.1 gewijzigd zodat er nadere eisen aan de bebouwing gesteld kunnen worden;

 • 2.

  In bijlage 1 bij de regels is het Beeldkwaliteitsplan Kerkendijk 130 toegevoegd;

 • 3.

  In artikel 4.4.5 lid f is gewaarborgd dat de kwaliteitsverbetering binnen twee jaar na verlening van de omgevingsvergunning zal plaatsvinden;

 • 4.

  In bijlage 2 bij de regels is de landschappelijke inpassing opgenomen.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Kerkendijk 130 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 oktober 2016 zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.schijndel.nl waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BpKerkendijk130-VG01. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorwaarde voor dit beroep is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Ook kan een belanghebbende bij voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak beroep instellen tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in het ontwerp zijn aangebracht. Bovendien bestaat de mogelijkheid gedurende bovengenoemde termijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.