Ontwerp wijzigingsplan ‘Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Eigen Erf/Noordlandseweg, 2016’

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2016 ligt het ontwerp besluit tot vaststelling samen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Eigen Erf/Noordlandseweg, 2016’ ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het bouwen van drie woningen op de hoek Eigen Erf – Noordlandseweg te Heinkenszand. Een woning betreft vervangende nieuwbouw, de overige twee vrijstaande woningen zijn extra.

Inzage

U kunt het ontwerp wijzigingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Selecteer op deze website het tabblad ‘Bestemmingsplannen’. Vul dan in het venster “ID” de plancode van het wijzigingsplan in: NL.IMRO.0654.WPHZEENW2016-0001.

U kunt het ontwerp wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannnen.nl ook via de gemeentelijke website www.borsele.nl raadplegen. Daarnaast ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De afdeling is bereikbaar op (0113) 238425.

Heinkenszand, 26 oktober 2016

 

Naar boven