Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2016, 56895VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N271 LOMM ( Venlo - Nijmegen)

Logo Limburg

(DEFINITIEVE VERKEERSMAATREGELEN)

GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

In dit geval betreft het de gewijzigde inrichting van de N271 waaronder de aanleg van een rotonde t.h.v. de Kapelstraat te Lomm en twee komremmers. Deze weg is een voor het openbaar verkeer openstaande weg in eigendom en in beheer bij de Provincie Limburg.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 alsook op grond van het mandaat van Gedeputeerde Staten van Limburg van 01 juli 2013 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen zijn aangevraagd door de gemeente Venlo en dienen te worden getroffen in verband met het wijzigen van de inrichting van de N271 Lomm (gemeente Venlo), plaatselijk bekend als de Rijksstraatweg. De werkzaamheden betreffen het aanleggen van een rotonde en twee komremmers. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de N271 ter hoogte van de bebouwde kom Lomm, een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen:

 • -

  “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Van komremmer Hanikerweg tot Kapelstraat.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 121, d.d. 29-09-2016;

 • -

  “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Spikweien-rotonde-Kapelstraat.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 122, d.d. 29-09-2016;

 • -

  “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Komremmer t.h.v. Spikweien.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 123, d.d. 29-09-2016.

Zowel het dorp Lomm als het industrieterrein Spikweien ontsluiten op de N271 Lomm. De huidige vormgeving van de N271 is ingericht conform de richtlijnen wegen buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. De zijstraten zijn gelegen binnen de bebouwde kom. De Kapelstraat en Spikweien zijn 30 km zones.

Gezien het feit dat een deel van de N271 binnen de bebouwde kom komt te liggen (de bebouwde kom is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 juni 2016 naar aanleiding van het raadsvoorstel met registratienummer 16-1042), past de huidige vormgeving niet binnen de huidige categorisering en inrichting van provinciale wegen. De maximum snelheid wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur en er worden komremmers aangelegd. Door de aanleg van de rotonde t.h.v.de Kapelstraat worden conflictpunten opgelost en wordt de weginrichting aangepast welke past binnen het beleid duurzaam veilig, de huidige richtlijnen en de wegcategorisering. De N271 wordt over een lengte van ongeveer 700 meter versmald. Hierdoor worden het beeld van bebouwde kom en de snelheidsverlaging ondersteund. De huidige aansluiting Spikweien blijft, waarbij alleen nog rechts afgeslagen mag worden (te weten van de N271 vanuit richting Venlo naar Spikweien en vanuit Spikweien de N271 op in de richting Nijmegen).

Verder wordt het (brom)fietspad langs de oostzijde van de N271 omgebouwd tot een voetpad. Aan de westzijde ligt immers een (brom-)fietspad in twee richtingen.

Motivering

Met de verkeersmaatregelen wordt in de eerste plaats beoogd de verkeersveiligheid te verbeteren zonder dat de doorstroming en de verkeersafwikkeling worden aangetast (artikel 2, lid 1, Wegenverkeerswet). De verkeersveiligheid is gediend met een verlaging van de snelheid van 80 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur met ondersteunende maatregelen. Conflicten kunnen worden voorkomen of hierop kan tijdig adequaat worden gereageerd. Het mag een feit van algemene bekendheid worden geacht dat rotondes veiliger zijn dan (voorrangs)kruispunten. Door een rotonde neemt het aantal potentiële conflicten op een kruispunt af doordat nog slechts sprake is van rechts afslaand verkeer. Verder heeft een rotonde het effect dat de naderingssnelheid van het verkeer wordt verlaagd hetgeen ook in het belang van de verkeersveiligheid is (zie o.a. de factsheet rotondes van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, te vinden op https://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Rotondes.pdf ).

Op het gehele wegvak zijn tussen 2001 tot heden twintig ongevallen geregistreerd waarvan zes op de aansluiting met de Kapelstraat en zes op de aansluiting met Spikweien. Van deze twintig ongevallen waren er vijf met letsel te betreuren. De overige ongevallen betroffen ongevallen met uitsluitend materiële schade. Een aantal van de ongevallen heeft te maken met het verkeerd verlenen van voorrang. Ten aanzien van het aantal ongevallen dient overigens aangetekend te worden dat de politie de laatste jaren (vanaf 2011) ongevallen niet of nauwelijks meer registreert. Het aantal daadwerkelijk gebeurde ongevallen is daarmee - naar waarschijnlijkheid - groter dan het aantal bekende geregistreerde ongevallen. De aanleg van de rotonde en het terugbrengen van de maximum snelheid moet tot een vermindering van het aantal ongevallen leiden.

In de tweede plaats hebben de verkeersmaatregelen tot doel de inrichting van de weg te laten overeenkomen met de beoogde bebouwde kom situatie, het vigerende beleid en de richtlijnen die daarvoor gehanteerd worden (artikel 2, lid 2, Wegenverkeerswet).

Om bovengenoemde redenen is het dan ook in het algemeen te achten dat een verkeersbesluit wordt genomen ten behoeve van de nieuwe verkeerssituatie na ombouw van de N271 op dit weggedeelte, zodat deze verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen alsook ter plaatsing van de verkeersborden en verkeerstekens.

Belangenafweging

Het nemen van een verkeersbesluit is een bevoegdheid waarbij wij naast het algemeen belang, andere belangen dienen af te wegen. Bij de belangenafweging is het volgende (doch niet uitsluitend) in acht genomen.

De gemeente Venlo heeft een omgevingsvergunning afgegeven in het kader van de aanleg van de rotonde. Hierop heeft de gemeente een aantal bezwaren ontvangen. Deze bezwaren heeft de gemeente gemotiveerd weerlegd en hebben niet geleid tot heroverweging van de aanlegvergunning. De gemeente is van oordeel dat de belanghebbenden in het voortraject in voldoende mate voor hun belangen hebben kunnen opkomen en de door haar afgegeven aanlegvergunning voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. Voor enkele inhoudelijke bezwaren heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheid om tegen het nog te nemen verkeersbesluit door de Provincie Limburg bezwaar te maken. Wij zijn van mening dat het verkeersbesluit enkel de aanpassing van de bebording betreft en deze aanpassing zelf geen wijzigingen met zich brengt in verkeersstromen, luchtkwaliteit, geluid dan wel andere aspecten. Dit heeft tot gevolg dat de ontvankelijkheid van de bezwaren die geuit zijn bij de door de gemeente afgegeven aanlegvergunning in het kader van onderhavig verkeersbesluit niet vast staat. Desalniettemin willen wij tegelijkertijd (een merendeel van) de bezwaren niet onbesproken laten. De geuite bezwaren betreffen – resumerend - de verkeersveiligheid, het draagvlak en milieuaspecten.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid is onder het kopje “Motivering” aangegeven waarom wij gemotiveerd van mening zijn dat de maatregelen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

Ten aanzien van het draagvlak kan het volgende opgemerkt worden. Het draagvlak voor deze verkeersmaatregelen is gedurende het traject meermaals gesondeerd door zowel de dorpsraad, businesspark (ondernemersvereniging) alsook ambtelijk (gemeente Venlo en Provincie Limburg). De betrokkenen zijn het er over eens dat het ontwerp, waarvan de rotonde integraal onderdeel uitmaakt, de verkeersveiligheid en leefbaarheid zal vergroten en de kom van Lomm een betere uitstraling zal geven. Omwonenden, bewoners van de dorpskern Lomm en ondernemers van het bedrijventerrein Spikweien zijn door middel van diverse bijeenkomsten (waarvan twee openbare bijeenkomsten in juni 2015 en april 2016) door de gemeente op de hoogte gebracht van de plannen.

Voor wat betreft de milieuaspecten heeft de gewijzigde inrichting niet het gevolg dat het woon- en leefklimaat van omwonenden onaanvaardbaar wordt aangetast. Immers, voor alle woningen binnen het onderzoeksgebied is objectief beoordeeld (middels een rapportage d.d. 13-10-2016 van HMB B.V) of de beoogde wijzigingen leiden tot een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Omdat er nergens een toename is van 1,5 dB (afgerond: 2 dB) of meer, is er geen sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Verder onderzoek naar mogelijk te treffen akoestische voorzieningen of toetsing aan de optredende geluidbelastingen is daarom niet aan de orde. De gemeente Venlo kent verder geen overschrijdingslocaties ten aanzien van de luchtkwaliteit. Het verkeersbesluit ziet onder andere op het terugbrengen van de snelheid. Een verlaging van de snelheid heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. De ombouw van een kruispunt tot rotonde heeft een klein negatief effect op de luchtkwaliteit doordat verkeer afremt en optrekt. Uit onderzoek aan de hand van (stromen)tellingen kan geconcludeerd worden dat van de gewijzigde inrichting geen extra verkeersaantrekkende werking uitgaat van verkeer dat al niet in het omliggende gebied aanwezig is. De enige wijziging in de verkeersstroom als gevolg van de aanleg van de rotonde, betreft het verkeer van en naar Spikweien. De nieuwe aansluiting van Spikweien op de rotonde geeft een wijziging van de verkeersstromen op de N271 tussen de oude en de nieuwe aansluiting van Spikweien. Op het wegvak tussen beide aansluitingen is een toename te verwachten van ca. 823 motorvoertuigen per etmaal. Op het wegvak van Spikweien naar de rotonde is een toename te verwachten van 997 motorvoertuigen per etmaal. Op de huidige aansluiting van Spikweien op de N271 is daarentegen een zelfde afname van verkeer te verwachten. Met deze intensiteiten is een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd om de effecten op de luchtkwaliteit te bepalen. Hieruit volgt dat de wijziging in de verkeersstromen niet in betekende mate zal bijdragen aan de luchtkwaliteit. De concentratie fijnstof bedraagt ten hoogste 21 ug/m3. De norm voor fijnstof is 40 ug/m3 en wordt hiermee gerespecteerd. Het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof bedraagt 7. Ook hier wordt de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen gerespecteerd. De gewijzigde inrichting zal dan ook niet in betekende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit en niet ertoe leiden dat waarden voor de luchtkwaliteit als gevolg van dit project worden overschreden.

Ook buiten het vorenstaande achten wij niet aannemelijk dat aan het verkeersbesluit dusdanige negatieve effecten kleven voor het woon- en leefklimaat dat deze zwaarder dienen te wegen dan het algemeen belang dat is gediend met dit besluit.

Overig

De in dit verkeersbesluit genomen maatregelen kunnen eerst pas gerealiseerd worden nadat een aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de ombouw gerealiseerd is. De maatregelen treden dan pas in werking . Naar verwachting kunnen de maatregelen in 2017 gerealiseerd worden.

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het verbeteren van de samenhang tussen industrieterrein Spikweien en de dorpskern Lomm.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de gemeente Venlo.

Bus- en hulpdiensten zijn in september 2016 geïnformeerd en akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Gedeputeerde Staten van Limburg:

 • I.

  In verband met de werkzaamheden aan de N271 ter hoogte van Lomm verkeersmaatregelen te treffen, door plaatsing van borden: model A0130zb, model A0230ze, model B01, model B06, OB 54, model C04r, model D02, model D04, model D05r, model G12a, OB 502, model G12b, model H01b, H02b, L02, voorzien van alle ondersteunende bebording en markering, van bijlage 1 van het RVV 1990, een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen: “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Van komremmer Hanikerweg tot Kapelstraat.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 121, d.d. 29-09-2016; “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Spikweien-rotonde-Kapelstraat.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 122, d.d. 29-09-2016; “Rijksweg N271 Lomm. Aanleg rotonde. Komremmer t.h.v. Spikweien.” Bebording en markering. Projectnummer 285500 met tekeningnummer 123, d.d. 29-09-2016.

 • II.

  De verkeersmaatregelen in werking te laten treden direct na oplevering van het werk.

 • III.

  Alle in het verleden genomen verkeersbesluiten tot het treffen van tijdelijke en definitieve verkeersmaatregelen ter hoogte van Lomm op de N271 voor alsdan en zover alsdan nog niet geschied, in te trekken.

 • IV.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

MEDEDELINGEN

Nadeelcompensatie

Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt, die uitgaat boven het maatschappelijk risico, dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met andere onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. De provincie zal op dit verzoek een separaat besluit nemen. Dit verzoek moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop team aansprakelijkheid, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking door publicatie in de Staatcourant (www.officielebekendmakingen.nl)

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op ‘e-loket’.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens dezen,

drs. M. Buring

clustermanager Wegbeheer

Afschriften

Een afschrift van dit besluit verzenden wij aan:

- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, t.a.v. de heer G. Berende en P. Rood;

- Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo, t.a.v. de heer R. Pakbier en mevr. Ch. Seelen;

- Politie Limburg Noord, Postbus 52, 5900 AA Venlo, de heer W. Hermans.