Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 56890VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Joris Ivensplein

Logo Amsterdam - Oost

Datum:14 oktober 2016

Onderwerp:Joris Ivensplein: Aanpassen venstertijden laden/lossen

Zaaknummer:Z-16-30834

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

 • het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

 • het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015;

overwegende:

 • dat gedurende een periode van drie jaar de basisschool Neptunus in overleg is met het stadsdeel Oost m.b.t. het verbeteren van de veiligheid van de leerlingen op het Joris Ivensplein;

 • dat de Joris Ivensplein door de school wordt gebruikt als schoolplein. Parallel aan het plein loopt een laad- en losstrook, welke intensief gebruikt wordt;

 • dat naar aanleiding van een ‘brandbrief’ van de school aan de burgemeester, is de burgemeester op 29 januari jl. op locatiebezoek geweest en is in april 2016 besloten om het plein af te sluiten met verzinkbare palen;

 • dat tevens is besloten dat de huidige laad-lostijden nog op de schoolpauzetijden moet worden afgestemd;

 • dat in de afgelopen maanden overleg is geweest met de ondernemers die gebruik maken van de laad/losstrook op het Joris Ivensplein over het afstemmen van de laad/lostijden op het plein;

 • dat de schoolpauzes op het Joris Ivenplein van 10h00-10h30 en van 12h00-13h00 zijn.

 • dat daarom. In overleg met de ondernemers die gebruik maken van de laad/losstrook, wordt voorgesteld om de venstertijden voor laden en lossen in te stellen van 7h00-9h30 en van 10h30-12h00. Hiermee houden de ondernemers effectief evenveel tijd over om te laden en te lossen en worden voertuigbewegingen op het plein tijdens de schoolpauzes tot een minimum beperkt.

voorts overwegende:

 • dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994;

 • dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaatsgevonden;

 • dat de desbetreffende weggedeelten niet behoren tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen zijn binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

BESLUIT :

I Het aanpassen van de venstertijden naar 7.00- 9.30 uur en van 10.30 -12.00 uur

bij de borden conform model E7 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 bij de laad en losplaatsen op de Joris Ivensplein

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening/foto

Amsterdam, 14 oktober 2016

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

namens deze,

Iris Reuselaars,

afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres;

 • telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

 • de redenen van uw bezwaar;

 • datum en handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.