Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2016, 56682Ruimtelijke plannenVaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Logo Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 10 oktober 2016 vastgestelde structuurvisie: Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg met identificatienummer NL.IMRO.0994.SVWonenZL2016-VA01.

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vastgelegd ten aanzien van het beleidsveld 'Wonen' in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal).

Globale inhoud regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg zich de komende jaren voor gesteld zien ten aanzien van volkshuisvesting. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Zuid-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Daarbij zullen delen van de in de bestemmingsplannen opgenomen directe bouwmogelijkheden komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten dat door de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten om woningbouw mogelijk te maken, worden opengebroken. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen; bestemmingsplannen hebben dat wel.

Waar kunt u de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg inzien?

De vastgestelde structuurvisie (en de hierbij behorende stukken) ligt vanaf donderdag 27 oktober 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden. Na afloop van de inzagetermijn kan het analoge exemplaar van de structuurvisie via het KCC worden opgevraagd uit het archief en op afspraak worden ingezien.

Ook is de structuurvisie digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. via het planidentificatienummer NL.IMRO.0994.SVWonenZL2016-VA01 en de gemeentelijke website onder het menu bestuur-en-organisatie/beleidsstukken /bouwen-en-wonen.

Inwerkintreding.

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

 

Valkenburg aan de Geul, 26 oktober 2016