Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2016, 55948VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Boterdorpseweg T16.11624

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

Inleiding

Aan de Boterdorpseweg in Berkel en Rodenrijs ligt een rotonde. De rotonde verbindt de Raadhuislaan en de Boterdorpseweg met het bedrijven-/winkelgebied de Berkelse Poort. Van het voetpad tussen de Berkelse Poort en de Raadhuislaan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Aan deze zijde van de rotonde zijn geen goede oversteekvoorzieningen voor voetgangers.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Aan de Boterdorpseweg in Berkel en Rodenrijs ligt een rotonde die de Raadhuislaan en het bedrijven-/winkelgebied de Berkelse Poort verbindt. Van de toeleidende voetpaden van/naar de rotonde wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Op de rotonde zelf zijn echter geen goede oversteekvoorzieningen voor voetgangers. De verkeersintensiteiten op de Boterdorpseweg zijn hoog, omdat dit een hoofdweg is in de wegenstructuur van de gemeente. Om de veiligheid van met name de voetgangers op de weg te waarborgen is het raadzaam om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen, die de trottoirs met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat een veilige looproute. Op de bij dit besluit horende situatieschets staat deze aangegeven.

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie (eenheid Rotterdam).

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teamleider Beheer is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoeringsregelen van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Besluiten:

 • I.

  op de Boterdorpseweg een voetgangersoversteekplaats aan te leggen door het aanbrengen van witte strepen op de weg en het plaatsen van de borden L2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform de bij dit besluit horende situatietekening;

 • II.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en te melden op de gemeentelijke website;

 • III.

  Een kopie van dit besluit te zenden aan:

 • a.

  Politie Rotterdam, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Marco van der Sloot

teamleider Team Beheer

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

Het adres voor het indienen van een schriftelijk bezwaar is:

-College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken ingaande de dag na publicatie. Schrijf in uw bezwaarschrift tenminste uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het nummer van het verkeersbesluit, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met ons besluit en uw handtekening.

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

-Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.