Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 55848VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Schagerlaan

Logo Amsterdam - Oost

Verkeersbesluit

Datum:19 september 2016

Onderwerp:Schagerlaan Parkeerverbodzone

Zaaknummer: Z-16-30358

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

 • het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

 • het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015;

overwegende:

 • dat in de omgeving van Schagerlaan parkeren door middel van betaald- of vergunning parkeren is geregeld;

 • dat er sinds enige tijd wordt geconstateerd dat bij de garageboxen aan de Schagerlaan onbetaald wordt geparkeerd;

 • dat er diverse keren garageboxhouders niet de garage uit kunnen vanwege geparkeerde voertuigen;

 • dat om het parkeren bij de garageboxen aan de Schagerlaan formeel tegen te gaan een parkeerverbod nodig is;

 • om op de Loswalkade aan de Schollenbrugstraat een parkeerverbodzone in te stellen dit gebeurd door middel van het aanbrengen van de borden E1 met zonale aanduiding en E1 met einde-zonale aanduiding conform bijlage 1 van het RVV 1990.

voorts overwegende:

 • dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994;

 • dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaatsgevonden;

 • dat het desbetreffende weggedeelte niet behoort tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

BESLUIT :

I.Instellen van een parkeerverbodzone bij de garageboxen gelegen aan de Schagerlaan door het plaatsen van het verkeersbord model E1(Zone begin en einde) van conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Amsterdam, 19 september 2016

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

namens deze,

Iris Reuselaars,

afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres;

 • telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

 • de redenen van uw bezwaar;

 • datum en handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.