Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2016, 54671Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 3B.

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 17 oktober 2016 ligt gedurende 6 weken het op 28 september 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 3B met het bijbehorende raadsbesluit ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan ‘ Wyldehoarne ’ (1999) en de ‘ Beheersverordening Joure , Langweer , Nijehaske , Oudehaske en het Buitengebied’ (2013) . Ten westen van het plangebied ligt Wyldehoarne 2 en aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door Wyldehoarne 3a en de Oer de Feart , die het plangebied in twee deelgebieden (noord en zuid) splitst.

Doel

Met dit bestemmingsplan wordt voorzien in een passende actuele planologische regeling voor de 60 te bouwen woningen in Wyldehoarne 3B.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende aanpassingen en verduidelijkingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan:

De wijzigingsbevoegdheid naar kantoren is in het vastgestelde bestemmingsplan geschrapt;

Er vindt in afstemming met de provincie een beperkte herschikking van de woningbouwruimte tot 2020 plaats om te komen tot een volledige realisatie van de 60 woningen in het plan gebied;

De bouw van bergingen binnen de bestemming ‘Verkeer’ is ter plaatse van de aanduiding ‘berging’ mogelijk gemaakt en de regels zijn hierop afgestemd ;

In de noordelijke cluster is de bestemming ‘Wonen 2’ vervangen door ‘Wonen -3’ om een platte afdekking en het aanbrengen van ruimtelijke accenten mogelijk te maken en is de bestemming Wonen – 3 aan de regels toegevoegd;

In de artikelen 7.4.a en 8.4.a. zijn de woorden ; ‘het bestaande aantal’ vervangen door: ‘genoemd in artikel 7.2.1.d. resp. artikel 8.2.1.d.’;

In de artikelen 7.2.1.d en 8.2.1.d. is ‘en Wonen- 3’ toegevoegd;

Aan de artikelen 7.5 en 8.5 (Afwijken van de gebruiksregels) is toegevoegd: ‘en mits een uitbreiding van het aantal woningen in overeenstemming is met een actueel woon plan waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd’.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het bestemmingsplan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPJRE16JOUREWYLH3B-VA01 .

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 14 oktober 2016.

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren