Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2016, 54425Ruimtelijke plannenOntheffing Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland, ontwerpbestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg BA20140002 gecoördineerd met ontwerpomgevingsvergunning W20140154 Kruisweg 24 te Woubrugge

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 j° 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het navolgende bekend:

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft ten behoeve van het bestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg op 27 september 2016 ontheffing ex artikel 3.2 lid 1 van de Verordening Ruimte 2014 verleend voor verplaatsing en de uitbreiding van de intensieve veehouderij naar de Kruisweg 24 te Woubrugge.

De ontheffing ligt tezamen met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘A. de Graaflaan/Kruisweg’ gecoördineerd met de ontwerpomgevingsvergunning met ingang van donderdag 13 oktober t/m woensdag 23 november 2016 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden of op afspraak. Tevens kunt u de ontheffing en het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO code NL.IMRO.1884.BPGRAAFL20KRUISW24-ONT2.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontheffing en het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen tegen de ontheffing en het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

De zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Het bestemmingsplan BA20140002 is opgesteld op aanvraag en betreft een bestemmingsplanwijziging om de verplaatsing en uitbreiding van de intensieve veehouderij gevestigd aan de A. de Graaflaan 20 te Woubrugge naar de Kruisweg 24 te Woubrugge mogelijk te maken. Op de locatie van de intensieve veehouderij die momenteel gevestigd is aan A. de Graaflaan zal woningbouw plaats vinden.

De ontwerpomgevingsvergunning W20140154, voor de activiteiten bouwen, milieubewust handelen, uitweg en uitvoeren werk of werkzaamheden (aanleggen), behorende bij het bestemmingsplan betreft het oprichten van een varkenshouderijbedrijf op het perceel Kruisweg 24 te Woubrugge (toekomstige nummeraanduiding).

Terzake het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning heeft de Gemeenteraad ex artikel 3.30 Wro op 15 december 2014 een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde A. de Graaflaan/Kruisweg heeft reeds van 17 maart 2016 t/m 27 april 2016 ter visie gelegen. Tegen dit besluit kunnen geen nadere zienswijzen meer worden ingediend.