Vastgesteld wijzigingsplan “vergroten bouwvlak Heelweg 8 Vragender”

Logo Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd vastgesteld wijzigingsplan met ingang van 14 oktober 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan Heelweg 8 te Vragender. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe melkveestal, werktuigenberging en een opslagplaats voor vaste mest. De uitbreiding van het agrarisch bedrijf wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Het plan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde (tijdelijk gevestigd aan de Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde). Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI1508-VG01. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 24 november 2016.

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 25 november 2016. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven