Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2016, 54303Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling beheersverordening “Emmen, Delftlanden”

Logo Emmen

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 september 2016 de beheersverordening “Emmen, Delftlanden” vervat in het GML- bestand “NL.IMRO.0114.2015012-B701” gewijzigd heeft vastgesteld.

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de beheersverordening is de bestaande ruimtelijke structuur voor het plangebied vastgesteld. Het ruimtelijk beleid voor dit plangebied, dat thans is neergelegd in verschillende bestemmingsplannen, wordt

daarmee vervangen door deze beheersverordening.

Het plan voorziet in het vastleggen van het bestaande situatie in de wijk Delftlanden in Emmen. De beheersverordening geeft regels omtrent bouw en gebruik welke bij nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en onderhoud van toepassing zijn.

Ten opzichte van het ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Op de verbeelding is het besluitvlak ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ aangebracht;

  • Aan de regels zijn regels toegevoegd voor het besluitvlak ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’;

  • In de toelichting is een afbeelding met waardevolle archeologische gebieden toegevoegd.

De vastgestelde beheersverordening, het raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl

  • een papieren versie ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591

Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

Emmen, 30 september 2016

burgemeester en wethouders van Emmen