Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2016, 53866VergunningenVerleende omgevingsvergunning, Diverse percelen gelegen nabij het perceel

Logo Hoogezand-Sappemeer

Achterdiep Noordzijde 3, 9611 BS in Sappemeer, begrensd door Achterdiep NZ, Lodijck,

Langewijk en Buitenhuizen te Sappemeer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verleend:

Voor : Oprichten van een zonnepark met de daarbij behorende bouwwerken in afwijking van het

bestemmingsplan, met een instandhoudingstermijn van maximaal 30 jaar.

Locatie : Diverse percelen gelegen nabij het perceel Achterdiep Noordzijde 3, 9611 BS in Sappemeer, begrensd

door Achterdiep NZ, Lodijck, Langewijk en Buitenhuizen te Sappemeer.

De betreffende percelen zijn kadastraal bekent: Kadastrale Gemeente Sappemeer, sectie K, perceelnummers

234, 235, 236, 242, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 411, 658, 681.

Zaaknummer : 20160131

Activiteiten : Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a Wabo);

Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

De ruimtelijke onderbouwing is tevens digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0018.OV012ZonneparkMG-30va)

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • a.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht;

  • b.

    de adviseurs(s) die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  • c.

    belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit;

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Tijdens de beroepschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is

een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn (zes weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Frontoffice, telefoonnummer (0598) 373567, e-mail: frontoffice@hoogezand-sappemeer.nl