Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2016, 53612VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit: Intrekken snelheidsbeperking Kustendreef.

Logo Lelystad

Registratienummer: 161832566

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.

  Op de Kustendreef ter hoogte van de Beukenhof / de Scheren is een snelheidsbeperking van 70 km/u naar 50 km/u;

 • 2.

  het is wenselijk deze snelheidsbeperking in te trekken en op de gehele Kustendreef een maximum snelheid van 70 km/u aan te houden;

 • 3.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 4.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

De snelheidsbeperking op de Kustendreef van 70 naar 50 km/u is eerder een verkeersonveilige maatregel dan een verkeersveilige maatregel. De maatregel wordt grotendeels niet opgevolgd door de verkeersdeelnemers en door de versnippering van de toegepaste snelheidsregimes is er een dilemma voor de politie met betrekking tot de handhaving. Waar moeten zij op welke snelheid handhaven. Neem daarbij het geconstateerde wisselend snelheidsbeeld en de weginrichting die niet is afgestemd op de maximum snelheden.

Bovendien is bij raadsbesluit B06.00149-1 onder punt 6 vastgesteld dat de snelheid op deze radiaal 70 km/u is omdat geconstateerd kan worden dat de Kustendreef een belangrijke oost-west verbinding is met relatief weinig aansluitingen.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat het intrekken van de beperking van 70 km/u naar 50 km/u de verkeersveiligheid in dit geval ten goede komt.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer:

Besluit