Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2016, 53490VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Leeuwarden

Datum besluit: 29 september 2016

Besluitnummer: VB-16-47

Registratienummer:

Bordensanering: geslotenverklaring, categorie C

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet.

Overwegende,

 • -

  dat in het kader van een gemeentebrede bordensanering alle borden betreffende geslotenverklaringen en eenrichtingswegen (categorie C, bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) geïnventariseerd en beoordeeld zijn op noodzaak en een aantal daarvan als overbodig aangemerkt kunnen worden;

 • -

  dat enkele van deze borden in combinatie met andere borden staan waardoor er dubbel informatie geboden wordt en borden overbodig worden;

 • -

  dat enkele van deze overbodige borden op locaties staan waar een fysieke afsluiting voorkomt dat er gebruik wordt gemaakt van de betreffende weg of wegdeel;

 • -

  dat op enkele locaties door middel van een ander bord hetzelfde doel bereikt kan worden waardoor er overbodige borden ontstaan;

 • -

  dat enkele borden ‘gesloten voor voetgangers’ verwijderd kunnen worden omdat voetgangers op die locatie, voor zover daar al voetgangers komen, naar verwachting de verkeersveiligheid niet nadelig beïnvloeden;

 • -

  dat op enkele locaties de situatie veranderd is wat de bebording overbodig maakt;

 • -

  dat enkele van deze overbodige borden in de afgelopen jaren reeds zijn verwijderd en hier met terugwerkende kracht een verkeersbesluit voor wordt genomen;

 • -

  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is dat het aantal (verkeers-)borden langs de weg wordt beperkt tot strikt noodzakelijk waardoor de borden die noodzakelijk zijn extra opvallen en opvolging krijgen;

 • -

  dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen;

 • -

  dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief heeft geadviseerd;

 • -

  dat deze aanpassing van verkeersmaatregelen tevens in het algemeen belang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht en de doorstroming en verkeersveiligheid dient;

 • -

  dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • -

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de Gemeente Leeuwarden;

BESLUIT

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de gesloten verklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op te heffen op de locaties:

 • -

  Aldlânsdyk (t.h.v. Legedyk 2, Leeuwarden)

 • -

  Avondsterweg (t.h.v. huisnummer 11)

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op te heffen op de locaties:

 • -

  Oostergoweg (t.h.v. huisnummer 34b, MCL, Leeuwarden)

 • -

  Anne Vondelingweg-Camminghaburg

 • -

  Oenemadyk (t.h.v. transferium/ carpool, Wirdum)

 • -

  Taniaburg-Schierstins

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de eenrichtingsweg op te heffen op de locatie:

 • -

  Taniaburg-Schierstins

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de eenrichtingsweg op te heffen op de locaties:

 • -

  Taniaburg-Schierstins

 • -

  Poststraat-Grote Hoogstraat

 • -

  Nieuweburen (t.h.v. huisnummer 116)

 • -

  Fruitstraat-Pieter Stuyvesantweg

 • -

  door het verwijderen van het overbodige bord C9 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de geslotenverklaring voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden 25km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op te heffen op de locatie:

 • -

  Anne Vondelingweg-Camminghaburg

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C12 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op te heffen op de locaties:

 • -

  Kamp-Greate Buorren

 • -

  Emmakade z.z.-Julianastraat

 • -

  Oranje-Nassaupark

 • -

  door het verwijderen van het overbodige bord C13 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de gesloten verklaring voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor op te heffen op de locatie:

 • -

  Kruisdobbe-Het Hop

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C15 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op te heffen op de locaties:

 • -

  Kamp-Greate Buorren

 • -

  Aldlânsdyk-Oostergoweg

 • -

  Oostergoweg (t.h.v. huisnummer 2, Leeuwarden)

 • -

  Drachtsterweg-Tijnjedijk

 • -

  De Trije Romers (t.h.v. huisnummer 2, Reduzum)

 • -

  Groningerstraatweg-Elzenstraat

 • -

  Oostergoweg-Huizumerlaan

 • -

  Oostergoweg-Borniastraat

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C16 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de gesloten verklaring voor voetgangers op te heffen op de locatie:

 • -

  Oenemadyk (t.h.v. gehele weg, Wirdum)

 • -

  door het verwijderen van de overbodige borden C17 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de gesloten verklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven, op te heffen op de locaties:

 • -

  Rossinistraat-Europaplein

 • -

  Rossinistraat-Euterpestraat

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

L.Kappert,

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting.

Bezwaarschrift

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens de bepalingen van de

Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn (namens een rechtspersoon conform statuten) en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het betreffende bestuursorgaan

(raad, college, burgemeester) van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA in Leeuwarden. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend namens een rechtspersoon verzoeken wij u de statuten mee te sturen.

Graag in de linkerbovenhoek vermelden “bezwaar”.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland in Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan indien u van mening bent dat onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist.

In het geval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken om een voorlopige voorziening, dient u uw verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

U kunt ook digitaal uw verzoekschrift voor een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij Rechtbank Noord-Nederland wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 167,- voor natuurlijke personen en € 331,- voor rechtspersonen.