Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2016, 52928Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Parkhotel Bergen (NH)’

Logo Bergen (NH)

Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) maken bekend dat de raad van Bergen in de openbare raadsvergadering van 29 september 2016 het bestemmingsplan ‘Parkhotel Bergen (NH)’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Parkhotel Bergen (NH)’ ligt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van donderdag 13 oktober 2016 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde bestemmingsregeling voor de herontwikkeling van een bestaand hotel.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar op werkdagen gedurende openingstijden en kan eveneens op donderdagavond tussen 17:00 uur en 20:00 uur worden ingezien. Tevens is het bestemmingsplan raadpleegbaar op de gemeentelijke website, www.bergen-nh.nl, of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0373.BPG07001parkhotel-C001

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek positief is beslist.

Bergen, 12 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH).