Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2016, 52492VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersborden Randweg Zundert (N638)

Logo Zundert

Betreft:

Het plaatsen van verkeersborden op de Randweg Zundert (N638)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2016”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en aangewezen medewerkers;

Overwegende dat:

 • -

  de Randweg in eigendom en beheer van de gemeente Zundert en de provincie Noord-Brabant is;

 • -

  de Randweg een gebiedsontsluitingsweg is en deels is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom van Zundert;

 • -

  dat dit verkeersbesluit betrekking heeft op de verkeersborden die op grondgebied van de gemeente Zundert staan.

 • -

  de provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert samen een Randweg (N638) hebben aangelegd;

 • -

  dat de Randweg het verkeer leidt om het centrum van Zundert en hierdoor met name de Molenstraat minder druk, aantrekkelijker en verkeersveiliger wordt;

 • -

  dat de Randweg is aangelegd aan de noordwest zijde van Zundert, waar deze de verbinding vormt tussen de Bredaseweg (N263) en de Rucphenseweg (N638);

 • -

  dat de bestaande rotonde Bredaseweg is gereconstrueerd en er nieuwe rotondes zijn gerealiseerd ter hoogte van de Akkermolenweg, de Kapellekestraat en Rucphenseweg;

 • -

  dat op de rotondes binnen de bebouwde kom (Bredaseweg, Akkermolenweg en Kapellekestraat) (brom)fietsers voorrang hebben;

 • -

  dat op de als voorrangsweg aangewezen Randweg binnen de bebouwde kom de wettelijke maximumsnelheid van 50 km/uur geldt;

 • -

  dat buiten de bebouwde kom op de Randweg de wettelijke maximumsnelheid van 80 km/uur geldt;

 • -

  dat binnen de bebouwde kom inhalen niet is toegestaan vanwege de korte afstanden tussen de rotondes;

 • -

  dat buiten de bebouwde inhalen niet is toegestaan vanwege het bochtige karakter van dit weggedeelte;

 • -

  het wenselijk is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk is verkeersborden te plaatsen op de Randweg;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

B E S L U I T E N :

1.Op de Randweg Zundert, tussen de Bredaseweg (N263) en de Rucphenseweg (N638), de volgende verkeerstekens te plaatsen:

 • -

  Borden model B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg)

 • -

  Borden model G11 (verplicht fietspad)

 • -

  Borden model G12 (einde verplicht fietspad)

 • -

  Borden model C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee)

 • -

  Haaientanden

Een en ander zoals aangegeven op de tekeningen behorende bij dit besluit.

Zundert, 29 september 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

hoofd afdeling Ruimte,

M.E.A.P.M. Vergouwen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.