Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaStaatscourant 2016, 52215VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 1030161-2016

Logo Gouda

Winterdijk: het in de gemeente Gouda gelegen gedeelte van de Winterdijk tussen het Coenecooppad en de Otweg (het pad onder de A12): aanwijzing als verplicht fietspad

Het in Gouda gelegen gedeelte van de Winterdijk dat doorloopt onder de A12 en ligt tussen het Coenecooppad in Gouda en de Otweg in Waddinxveen, wordt aangewezen als verplicht fietspad

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A

Overwegende,

dat het gedeelte van de Winterdijk dat doorloopt onder de Goudse Poort en de A12, tussen het Coenecooppad in Gouda en de Otweg in Waddinxveen, is aangeduid als voetpad;

dat In verband met de aanleg van het project Parallelstructuur A12, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, dit voetpad aangepast wordt naar een verplicht fietspad;

dat hiervoor de wegverharding en de constructie aangepast wordt;

dat dit pad aan de Goudse zijde aansluit op een verplicht fietspad (het Coenecooppad);

dat dit pad aan de Waddinxveense zijde aansluit op een fiets/bromfietspad (de Otweg), welke een doorgaande route langs de A12 is;

dat het pad onder de A12 geen functie heeft als verbinding voor bromfietsers, omdat het aan de Goudse zijde aansluit op een verplicht fietspad;

dat voor bromfietsers een alternatieve route beschikbaar is, te weten via de N207 en de Kampenringweg;

dat voetgangers gebruik kunnen blijven maken van het pad onder de A12 omdat het voetgangers is toegestaan een fietspad te gebruiken indien trottoir en voetpad ontbreken;

dat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, te weten het verzekeren van de veiligheid op de weg, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen van hinder en overlast, het noodzakelijk wordt geacht het in dit besluit bedoelde gedeelte van de Winterdijk aan te wijzen als verplicht fietspad;

Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente in beheer zijnde weg;

dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

dat gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de gemeente Waddinxveen heeft plaatsgevonden, waarbij is afgestemd dat Waddinxveen het op haar grondgebied gelegen gedeelte van het pad ook aanwijst als verplicht fietspad;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Mandatenbesluit 2012;

BESLUITEN:

1. in te trekken de aanwijzing als voetpad van het (in Gouda gelegen) gedeelte van de Winterdijk tussen het Coenecooppad aan de Goudse zijde en de Otweg in Waddinxveen, en daarbij de borden G7 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, te verwijderen.

2. door het plaatsen van verkeersborden model G11 en G12 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het in Gouda gelegen gedeelte van de Winterdijk tussen het Coenecooppad aan de Goudse zijde en de Otweg in Waddinxveen. aan te wijzen als verplicht fietspad.

 

GOUDA, 26 september 2016

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Beheer openbare ruimte,

 

 

Ing R.J. van Gool

Bijlage: tekening

 

Publicatie

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 5 oktober 2016. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post. Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. Nadere inlichtingen over dit besluit kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0182-588 510. Uit de praktijk blijkt dat veel met een telefoontje kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig.

Meteen een brief sturen om bezwaar te maken mag natuurlijk ook. U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift is overigens geen uitstel van de werking van dit besluit.

In het bezwaarschrift zet u de datum, uw naam en adres en omschrijft u het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. Zet onder het bezwaarschrift uw handtekening. Verder verzoeken wij u een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres wij u kunnen bereiken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat wij uitvoering geven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.