Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 52164Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland 2016, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het op 27 september 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan CSV-locatie Vreeland 2016 vanaf vrijdag 7 oktober tot en met donderdag 17 november 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plan betreft het planologisch mogelijk maken van 12 (starters)koopwoningen op het perceel waar vroeger de Christelijke Basisschool Vreeland stond.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPVreelandCSV-VG01) vanaf vrijdag 7 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 17 november 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. Martens of de heer H. Steutel (telefoon 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.