Beheersverordening Dijklint Dijkstrook-Middenpolder

Logo Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op 15 september de beheersverordening Dijklint Dijkstrook-Middenpolder heeft vastgesteld. De beheersverordening ligt vanaf 6 oktober 2016  voor een ieder gedurende zes weken ter inzage en treedt in werking op 12 oktober 2016.

 

Vigerende bestemmingsplannen dienen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening eens in de tien jaar geactualiseerd te worden. Omdat in het te actualiseren gebied geen ontwikkelingen zijn voorzien, kan aan deze actualisatieverplichting worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen. De beheersverordening is in hoofdzaak gebaseerd op een gedeelte van het huidige bestemmingsplan Dijkstrook – Middenpolder en is conserverend van karakter. Het besluitgebied van de beheersverordening wordt globaal gevormd door de bebouwing langs de Kraaihoek, Kerkbuurt, Visschersbuurt en Nanengat.

De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is een beheersverordening vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

 

Op grond van de inspraakverordening heeft de ontwerp-beheersverordening van 14 april tot en met 11 mei 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn geen inspraakreacties ontvangen.

 

De beheersverordening Dijklint Dijkstrook-Middenpolder ligt vanaf 6 oktober 2016 tot en met 16 november 2016voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Ketelweg 42. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of na afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website  (www.papendrecht.nl/ruimtelijke plannen) worden ingezien en gedownload. Daarnaast is de beheersverordening te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen beroep worden ingesteld.

Naar boven