Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
het BildtStaatscourant 2016, 51671VergunningenVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Lange Dyk 40 te Minnertsga.

Logo het Bildt

Verzenddatum: 27 -0 9 -2016

Locatie: Lange Dyk 40, 9047HK Minnertsga

Omschrijving: het herbouwen van de bedrijfswoning met bedrijfsloods.

Omgevingsvergunning met de activiteit:

 • -

  Het bouwen van een bouwwerk

 • -

  Handelen in strijd met regels RO

 • -

  Het milieuneutraal veranderen van een inrichting

Zaaknummer: HB V-2016-118.

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 september 2016 gedurende zes weken bij de afdeling Wonen & Werken op het gemeentehuis aan de Van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie ter inzage. Op de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0063.OVLangeDyk40-VG01) is het perceel waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft te zien.

Beroepsmogelijkheden

Tegen de afgifte van deze beschikking kan met toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 6, 7 en 8 van de Algemene Wet Bestuursrecht een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Daarnaast kan, tegelijkertijd met of na indiening van het beroepschrift (indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700 AD Groningen. Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor deze precieze voorwaarden.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van de beschikking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste

 • a.

  naam en adres indiener

 • b.

  dagtekening

 • c.

  omschrijving van het besluit waar het beroep zich tegen richt;

 • d.

  de redenen, waarom in beroep wordt gegaan.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van de zienswijze te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Voor de behandeling van het beroep wordt een bedrag aan griffierechten geheven. De griffier van de rechtbank Noord-Nederland wijst de verzoeker na de indiening van diens beroepschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Bezoekadres van de rechtbank: Guyotplein 1, 9712 NX Groningen.