Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2016, 51110VerkeersbesluitenAkerstraat-Noord, definitieve bestemming na reconstructie 2016-2017.

Logo Heerlen

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op:

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990, het Besluit Admini¬stratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 23 juni 2015.

 

0verwegende dat:

Op het weggedeelte Akerstraat-Noord, tussen de Kouvenderstraat en de Bertus Aafjeshof, worden tot oktober 2017 reconstructie werkzaamheden verricht aan het riool en het wegprofiel. Na deze werkzaamheden zal de loop het verkeer definitief worden aangepast.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarbor¬gen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

is het gewenst om

de Akerstraat-Noord tussen de Kouvenderstraat en de Bertus Aafjeshof opnieuw in te richten als een gebiedsontsluitingsweg.

De aansluiting Bertus Aafjeshof - Akerstraat-Noord uitsluitend naar de rechterzijde berijdbaar wordt voor alle verkeer met uitzondering van fietsers vanwege een aanwezige middenberm.

De aansluiting Treebeekstraat (gemeente Brunssum) – Akerstraat-Noord uitsluitend naar de rechterzijde berijdbaar wordt voor alle verkeer vanwege een aanwezige middenberm

 

Motivering:

Hierdoor wordt de verbinding tussen Amstenrade en Hoensbroek gegarandeerd en wordt de verkeersveiligheid bevorderd.

 

Belangenafweging:

De gemeentelijke belangen wegen zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel

en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg:

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het

regionale politiekorps;

De Akerstraat-Noord is in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluiten:

 

Door middel van de plaatsing van de borden B01, B06, C02, C03, C04, D02ro, G11, G12 en L04-2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Akerstraat-Noord een gebiedsontsluitingsweg te realiseren.

 

Door middel van de plaatsing van het bord D05r van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het verkeer op de aansluiting Bertus Aafjeshof-Akerstraat-Noord verplicht naar rechts te laten rijden met uitzondering van fietsers vanwege een aanwezige middenberm.

 

Door middel van de plaatsing van de bord D05r van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alle verkeer op de aansluiting Treebeekstraat (gemeente Brunssum) – Akerstraat-Noord verplicht naar rechts te laten rijden vanwege een aanwezige middenberm.

 

 

 

 

 

 

Heerlen,

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het waarnemend hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud.

 

A. Mathissen-Wetzelaer,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage legging:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

 

Bezwaar:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, bezwaren indienen tegen dit besluit bij het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen

Tekening: Reconstructie Akerstraat-Noord te Hoensbroek, Definitief, 20 juli 2016.