Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 50971VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Spaklerweg

Logo Amsterdam - Oost

Datum

15 september 2016

Onderwerp

Spaklerweg: voetgangersoversteekplaats

Zaaknummer

Z-16-30303

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

 

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

- het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015; overwegende:

- dat de fietsoversteekplaats op de Spakler weg ter hoogte van de Wenckenbachweg  regelmatig wordt gebruikt door voetgangers om daar over te steken;

- dat de Spaklerweg een gebiedsontsluitingsweg is binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 50 km/uur;

- dat het aantal overstekende voetgangers op deze locatie van dien aard is dat formele voetgangersoversteekplaats gerechtvaardigd is;

- uitvoering geschiedt door het aanbrengen van de zebra-belijning op het wegdek en het plaatsen van de borden model L02 van Bijlage 1 van het RVV 1990. Zie tekening  

 

voorts overwegende:

- dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994;

- dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaats­gevonden, waarbij deze heeft verklaard het niet noodzakelijk vind om dit besluit te nemen;

- dat de/het desbetreffende weggedeelte(n) niet behoort/behoren tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen is/zijn binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;     

 

BESLUIT : 

I het instellen van een oversteekplaats met zebramarkering op de Spaklerweg ter hoogte van de het Wenckenbachweg, door plaatsing van verkeersborden L02 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, conform de bij dit besluit behorende situatietekeningen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening  Amsterdam, 15 september 2016  Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost, namens deze,    Iris Reuselaars,afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).     

Bezwaar  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oostt.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Vermeld in uw bezwaarschrift:uw naam en adres;telefoonnummer;een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);de redenen van uw bezwaar;datum en handtekening.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AmsterdamVoor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.