Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2016, 50901VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verhuizing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Leonard Springerlaan 415

Logo Haarlem

Nr. 2016/428799

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

o v e r w e g e n d e :

  • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

  • dat op grond van artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, bij verkeersbesluit dient te geschieden;

  • dat de gemeente Haarlem het landelijk ontwikkeld Duurzaam Veilig - beleid onderschrijft;

  • dat in het verleden een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is aangelegd aan de oostzijde van de Piet Mondriaanstraat, ter hoogte van perceel Piet Mondriaanstraat 9, ten behoeve van de heer J. Jansen;

  • dat de heer Jansen recent is verhuisd naar perceel Leonard Springerlaan 415 en ook op dit woonadres voor bepaalde verplaatsingen afhankelijk is van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

  • dat de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Piet Mondriaanstraat wordt verplaatst naar de oostzijde van de Leonard Springerlaan, ter hoogte van perceel Leonard Springerlaan 415;

  • dat hetgeen in dit besluit wordt besloten zijn grondslag vindt in de volgende doelstellingen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • dat de politie akkoord is met onderstaande maatregel.

b e s l u i t e n :

Het verwijderen van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inhoudende “gehandicaptenparkeerplaats” in combinatie met het onderbord met daarop het kenteken van het voertuig, te weten “06-ZBF-5”, aan de oostzijde van de Piet Modriaanstraat, ter hoogte van perceel Piet Mondriaanstraat 9;

Het plaatsen van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inhoudende “gehandicaptenparkeerplaats” en deze te voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig, te weten “06-ZBF-5”, aan de oostzijde van de Leonard Springerlaan, ter hoogte van perceel Leonard Springerlaan 415;

Aldus vastgesteld op 19 september 2016 te Haarlem

namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem,

Gelet op het collegebesluit d.d. 21 september 2010 nr. MS/JZ/2010/304453 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 aan hem is gemandateerd;

R.Koning

Hoofd afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 956, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.