Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2016, 50483Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan “partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland”

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van maandag 26 september 2016 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland” voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk dat er op de uitbreidingslocatie Zuid-Beijerland in plaats van 74 woningen, 79 woningen gerealiseerd kunnen worden. In de uitbreiding Piershil zullen in plaats van 60 woningen, maximaal 54 woningen gerealiseerd worden. Deze wijzigingen zijn het gevolg van veranderde marktomstandigheden. De gemeenteraad heeft de kaders om die reden bijgesteld. Omdat in de vigerende bestemmingsplannen het maximaal aantal woningen is vastgelegd, dienen de bestemmingsplannen nu herzien te worden.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland” als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPZBPHBhp0116-ON01, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart) ligt gedurende de periode van 26 september tot en met 7 november 2016 gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is te vinden op de gemeentelijke website www.korendijk.nl onder de rubriek Visie en Beleid en de sub rubriek Bestemmingsplannen in procedure.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Korendijk, postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening uitbreiding Piershil en Zuid-Beijerland”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met Claudi Mooijaart-Bogerman van de afdeling Dienstverlening, tel. 140186

Het indienen van een zienswijze via de mail is niet mogelijk.

Piershil, 23 september 2016