Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Zeven bouwkavels Tiendzone en ontwerp-besluit hogere waarde

Logo Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerp-bestemmingsplan ‘Zeven bouwkavels Tiendzone', nummer NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001 met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het plangebied beslaat een zevental bouwkavels welke liggen aan de zuidzijde van de wijk Oostpolder gelegen aan de Zuidkil. In de geldende beheersverordening zijn geen bouwmogelijkheden voorzien. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van maximaal 7 woningen.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, vanaf 29 september 2016 tot en met 9 november 2016. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met het taakveld ruimtelijke ordening van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde

Tevens wordt op grond van artikel 110 c, lid 2 van de Wet geluidhinder bekend gemaakt dat met ingang van 29 september 2016 het ontwerp-besluit hogere waarde Zeven bouwkavels Tiendzone ook gedurende zes weken ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders op bovengenoemde wijze.

 

Naar boven